Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych

Zgoda na przetwarzanie, zapisywanie i archiwizowanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych to niezbędna do przeprowadzenia rozmowy z konsultantem celem wykonania umowy i podjęcia działań związanych przed zawarciem umowy, a także w celu zabezpieczenia roszczeń i celu archiwizacyjnym (art. 6 ust. 1b RODO, art. 6 ust. 1f RODO).

Administratorem podanych danych jest Availo Sp. z o.o. z/s w Jasionce. Availo powołało inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@availo.pl. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu ich udostępnienia.

Ma Pani/Pan prawo:

  • dostępu do podanych w związku z umową danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
  • do wniesienia skargi organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r.;
  • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Serwisu

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy oraz przeprowadzenia rozmowy z konsultantem. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Availo, w tym profilowaniu. Pana/Pani dane będą przekazywane wyłącznie do Partnerów. właściwych dla danego etapu realizacji Umowy. Partnerem jest firma współpracująca z Availo, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji Usług wynikających z Umowy, tj.:

  1. dostawca usług pocztowych – Poczta Polska S.A.
  2. podmiot organizujący i zapewniający pomoc informatyczną i księgową,
  3. podmiot organizujący i zapewniający świadczenie Usługi przez Prawników,
  4. osoby świadczące Pomoc Prawną – Prawnicy.