18 marca to Światowy Dzień Recyklingu

18 marca 2021

W polskim prawie definicję recyklingu odnajdziemy między innymi w ustawie o odpadach. Zgodnie z tą ustawą, przez recykling rozumie się odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub w innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Recykling to również oszczędność ograniczonych zasobów naturalnych, a także minimalizacja szkodliwego wpływu wszelkiego typu substancji na środowisko. Jak wiadomo, mowa tu o jednym z największych wyzwań cywilizacyjnych obecnych czasów, które sprawia, iż nieustannie poszukiwane są kolejne działania oraz kolejne możliwości wpływania na świadomość ludzi w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska.

Jednym z tego typu działań było wprowadzenie do obrotu prawnego obowiązku pobierania opłaty recyklingowej. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania przeznaczonych do sprzedaży produktów, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za 1 sztukę torby na zakupy wykonanej z tworzywa sztucznego. Dzięki nałożeniu opłaty osoba robiąca zakupy powinna zastanowić się czy nadal potrzebuje skorzystać z torby z tworzywa sztucznego. Również sam obowiązek narzucony na przedsiębiorców sprawia, że wzrasta świadomość dotycząca powszechnej konieczności dbania o środowisko.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia odzysku i osiągnięcia odpowiednich poziomów w zakresie zarówno odzysku jak i recyklingu

Również gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 20% wagowo - za rok 2021.

Pamiętajmy, że problem jest złożony i każdy z nas może dbać chociażby o właściwą segregację śmieci.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Dz.U.2020.1114

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U.2020.797