Polski Ład czyli rewolucja dla każdego przedsiębiorcy

17 stycznia 2022

 • Podwyższona kwota wolna od podatku – kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do 30.000 zł dla wszystkich podatników rozliczających PIT według skali podatkowej ( na zasadach ogólnych 17 %lub 32 % ), niezależnie od dochodów, a kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł. Obecnie kwota wolna wynosi 8.000 zł. Oznacza to, że podatnicy , którzy w ciągu roku osiągną dochody nieprzekraczające 30.000 zł – nie zapłacą podatku ( 30.000x17%-5.100=0 zł ). W konsekwencji ww. zmian podatnicy uzyskujący dochody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2.500 zł nie zapłacą podatku.
 • Wyższy limit II progu podatkowegodo 120. 000 zł ma zostać podwyższony drugi próg podatkowy, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32 % stawka PIT. Obecnie próg ten wynosi 85. 528 zł.
 • Wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej – Polski Ład wprowadza nową ulgę podatkową dla klasy średniej. Jej celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom innej zmiany – mianowicie likwidacji prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Ulga dla klasy średniej będzie przysługiwać osobom, których przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie ( od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie ). Ulgą nie będą objęte przychody osób na umowach zlecenia i dzieło oraz przychody przedsiębiorców rozliczających PIT wg stawki podatku liniowego ( 19 % ) oraz ryczałtowo.
 • Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej – sposób naliczenia składki zdrowotnej ma zostać ujednolicony.

*Przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy wg skali tzn. 17% lub 32 % będą opłacać składkę zdrowotną w wysokości 9 % od dochodu.

*Przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy ( 19 % ) będą opłacać składkę w wysokości 4,9 % od dochodu.

Wyjątkiem będą osoby na ryczałcie, gdzie sposób obliczenia składki zdrowotnej będzie zależny od przychodów.

Ponadto składki zdrowotnej nie będzie można odliczyć od podatku. Obecnie można odliczyć 7,75 % podstawy wymiaru tej składki. Teraz opłacamy składkę ryczałtowo – płacimy 381,81 zł i odliczamy od podatku.

W roku 2022 nie będzie można odliczyć składki zdrowotnej.

 • Sprzedaż samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego – Zmianie ma ulec sposób sprzedaży samochodów i innych rzeczy ruchomych wykupowanych z leasingu operacyjnego na cele prywatne. Chodzi o sytuacje, gdy kończy się leasing, samochód zostaje wykupiony, a następnie przenoszony jest on do majątku prywatnego. Obecnie można sprzedać taki samochód po upływie 6 miesięcy bez konieczności zapłaty podatku PIT. Większość podatników czeka pół roku i dopiero wtedy zbywa pojazd. Po zmianach termin sprzedaży wykupu auta zostanie wydłużony do 6 lat. Przedsiębiorcy, którzy dokonają sprzedaży auta przed upływem 6 lat od dnia ich wykupu, będą musieli rozpoznać przychód z działalności gospodarczej. Wykup do 31.12.2021 roku pojazdu i sprzedaż po 6 miesiącach nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej.
 • Zerowy PIT dla rodzin 4+ - pojawi się nowa ulga dla rodziców, osób pełniących funkcję opiekuna prawnego i sprawujących funkcję rodziny zastępczej dla co najmniej czwórki dzieci.
 • Zerowy PIT dla seniorów – Pojawi się też nowa ulga dla seniorów, czyli kobiet które ukończyły 60 rok życia i mężczyzn, którzy ukończyli 65 rok życia.
 • Urząd skarbowy, do którego należy składać zeznania roczne – ma być nim urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania rocznego. Obecnie takim urzędem jest US właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.
 • Likwidacja opodatkowania kartą podatkową – z tej formy opodatkowania będą mogli skorzystać tylko podatnicy, którzy na dzień 31 grudnia 2021 roku korzystali z takiej formy rozliczenia.
 • Nielegalne zatrudnienie pracowników będzie podatkowo nieopłacalne Polski Ład wprowadza regulacje zniechęcające pracodawców do nielegalnego zatrudniania pracowników, lub wypłaty wynagrodzenia „ pod stołem „ . W przypadku ujawnienia tego rodzaju praktyki przychody uzyskiwane przez nielegalnie zatrudnionych pracowników będą zwolnione z PIT, pracodawca natomiast będzie musiał doliczyć do swoich przychodów wynagrodzenie wypłacone takiemu pracownikowi i nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia oraz składek na ubezp. emerytalne.
 • Ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport,edukację i kulturę. To nowa ulga, z której będą mogli skorzystać przedsiębiorcy chcący wspierać naukę, edukację, kulturę i sport. Dzięki tej uldze, oprócz możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na ww. cele do kosztów uzyskania przychodów, będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 50 % tych wydatków. Kwota odliczenia nie będzie jednak mogła przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym. Odliczenia mamy dokonywać w zeznaniu rocznym.
 • Zmiana w uldze na dziecko – po nowelizacji prawo do odliczenia ulgi po połowie będą mieli tylko rodzice, którzy sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną albo zamieszkują wspólnie z dzieckiem i wspólnie sprawują nad nim pieczę, W przypadku gdy po rozwodzie/separacji zamieszkuje tylko z jednym z rodziców, prawo do ulgi będzie przysługiwało w 100 % tylko temu rodzicowi.
 • Nowa ulga na terminal – wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego będzie można zaliczyć w 100 % do kosztów uzyskania przychodów i dodatkowo odliczać od dochodu w ramach nowej ulgi podatkowej ( do limitów określonych w ustawie ). Podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku maksymalnie 1 tyś przy czym podatnicy, którzy zgodnie z ustawą o VAT są zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, odliczą maksymalnie 2,5 tys. Dodatkowym plusem będzie szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych. Podatnicy mają zyskać możliwość uzyskania szybkiego zwrotu w terminie 15 dni, Podstawowy warunek jaki należy spełnić, to posiadanie przez niego minimum 80 % udziału sprzedaży bezgotówkowej z tytułu sprzedaży na kasie fiskalnej. Warunek ten będzie musiał być spełniony przez 3 kolejne okresy rozliczeniowe. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 rok wystarczającym warunkiem uzyskania takiego zwrotu ma być posiadanie udziału płatności bezgotówkowej w wysokości 65 %.
 • Obniżenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami – z obecnych 15000 tyś do 8 000 tys. Nowelizacja wprowadza również limit transakcji gotówkowych dokonywanych między konsumentami do wysokości 20. 000 tyś zł. Tym samym osoby fizyczne nabywające od przedsiębiorców towary i usługi za kwoty przekraczające 20. 000 tyś będą musiał wpłacić przelewem. Obecnie nie ma takiego limitu.
 • Obowiązek zapewnienia klientom możliwości dokonywania płatności drogąelektroniczną – Przedsiębiorcy będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, tj,. Za pośrednictwem terminala, telefonu, blik lub przelewu. Obowiązek ma obejmować tylko przedsiębiorców, którzy maja i będą mieli obowiązek instalowania kasy fiskalnej.
 • Zmiana terminów rozliczenia składek społecznych i zdrowotnych – obecnie są one płacone przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie do 10 kolejnego miesiąca, a przez pozostałych płatników – do 15 kolejnego miesiąca.

Po zmianie rozlicznie składek ZUS będzie następowało:

do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną;

do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

 • Najem prywatny będzie można rozliczyć wyłącznie ryczałtem– ustawa nowelizująca wyłącza możliwość opodatkowania przychodów z najmu prywatnego według zasad ogólnych. Zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku.
 • Wprowadzenie e-faktur – planuje się wprowadzenie e-faktur, czyli faktur elektronicznych. Mają one być wystawiane w Krajowym Systemie e-Faktur. Podatnicy, którzy zdecydują się stosować e-fakturowanie, będą otrzymywali zwrot w terminie skróconym z 60 do 40 dni ( po spełnieniu innych ustawowych warunków ). Na razie jest to forma fakultatywna, natomiast od 2023 roku stanie się obligatoryjna. Zmiana ta ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. Zaznaczam jednak, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jaki będzie ich końcowy kształt.
 • Objęcie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego członków zarządu i prokurentów.–Przychody otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu (prokury) na mocy uchwały począwszy od 2022 roku mają stanowić podstawę do obowiązkowej 9% składki zdrowotnej.
 • Zmiana dotycząca składki zdrowotnej dla ryczałtowców – osoby na ryczałcie będą płacić składkę zdrowotną:

- przychody do 60.000 zł rocznie – 9% x 60 % przeciętnego wynagrodzenia (na dziś ok 316 zł )

- przychody do 300.000 zł rocznie – 9% x 100 % przeciętnego wynagrodzenia ( na dziś ok 526,67 zł )

- przychody powyżej 300.000 zł rocznie – 9% x 180 % przeciętnego ( na dziś ok 948,00 zł ).

Przychód do wskazanych limitów będziemy mogli sobie pomniejszyć o zapłacone składki społeczne.

 • Księgi i ewidencje będą wysyłane do Urzędu Skarbowego – ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek przesyłania ksiąg podatkowych do fiskusa w trakcie roku ( miesięcznie lub kwartalnie ) ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych!!!. Po zakończeniu roku podatkowego również ,będziemy przesyłać księgi i ewidencję służących rozliczeniu zeznania rocznego!!!
 • Obowiązek integracji kasy fiskalnej działającej online z terminalem płatniczym – od 1 lipca 2022 r.
 • Walka z tzw. „ukrytą dywidendą” – wydatki na rzecz podmiotów powiązanych zostaną wyłączone z kosztów uzyskania przychodu – od 2023r.
 • Koniec wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców – w zamian ulga 1 500 pln rocznie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2021.2105.