Odebranie wolnego dnia za święto

26 stycznia 2022

W myśl obecnych uregulowań prawnych mamy 13 dni świątecznych, które są wolne od pracy. Gdy któryś z tych dni przypada w sobotę, wówczas pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje inny dzień wolny, ponieważ jego wymiar czasu pracy powinien ulec obniżeniu o 8 godzin. Mówi o tym art. 130 § 2. kodeksu pracy Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Te przepisy dotyczą pracowników, którzy świadczą pracę od poniedziałku do piątku, gdzie sobota jest dla nich dniem wolnym z tytułu 5 - dniowego tygodnia pracy. W przypadku zatrudnionego, który zgodnie z harmonogramem wykonuje pracę w sobotę, a ten dzień jest ustawowo wolny, po prostu nie przychodzi do firmy.

Jeśli święto przypada w sobotę, ten dodatkowy dzień wolny powinien być oddany pracownikowi jeszcze w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym miało miejsce święto. W sytuacji, kiedy u danego pracodawcy obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, pracodawca powinien zadbać o to, by wyznaczyć dodatkowy dzień wolny dla swoich pracowników jeszcze w tym samym miesiącu. Przy jego wyznaczaniu może oczywiście uwzględnić wnioski pracowników, jednak co do zasady samodzielnie określa te terminy - tak, by w zakładzie pracy praca przebiegała sprawnie i każde stanowisko zostało obsadzone. Jeśli pracodawca wyznaczył termin na odebrania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, a w tym czasie pracownik przebywa na przykład na L-4, pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania mu innego dodatkowego dnia.

Nie jest dopuszczalne, by pracodawca wyznaczył dzień wolny za święto przypadające w sobotę w innym okresie rozliczeniowym, niż ten obowiązujący w firmie. Kodeks pracy rozróżnia trzy okresy rozliczeniowe w zależności od systemu czasu pracy funkcjonującego u danego pracodawcy. Zaliczamy do nich: okres do 4 miesięcy w stosunku do systemów czasu pracy podstawowego, zadaniowego oraz przerywanego. Kolejnym okresem rozliczeniowym jest okres miesięczny - w stosunku do równoważnego czasu pracy, skróconego tygodnia czasu pracy, pracy weekendowej. I wreszcie mamy okres do 4 tygodni - w przypadku pracy w ruchu ciągłym. Dodatkowo, pracodawca nie może dowolnie "podzielić" tego dodatkowego dnia wolnego czyli 8 godzin na np. dwa dni po 4 godziny pracy oraz 4 godziny odpoczynku.

W sytuacji, gdy pracodawca nie udzieli pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w sobotę - zgodnie z panującym w jego firmie okresie rozliczeniowym lub też nie wyznaczy tego dnia w ogóle, powinien liczyć się z konsekwencjami w postaci kary grzywny za popełnione wykroczenie w kwocie od 1000 zł do 30000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U.2020.1320 t.j.