24 lipca: Święto Policjantów, ale także Policjantek

23 lipca 2021

Obecność kobiet w policji już nikogo nie dziwi, choć nadal jest to zawód, w którego szeregach jest więcej mężczyzn niż kobiet. Być może wynika to ze społecznej roli kobiet, które zajmują się domem, oraz opieką i wychowaniem dzieci. Kobiety są nazywane słabszą płcią, co wynika poniekąd z ich budowy anatomicznej, aczkolwiek jest to dość stereotypowe myślenie, gdyż wiele z pań jest w stanie pokonać siłą i wytrzymałością niejednego mężczyznę. Zobaczmy jakim wymaganiom muszą sprostać panie, które chciałyby zostać policjantkami?

Otóż zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy chcieliby zasilić szeregi tej formacji, muszą w pierwszej kolejności spełniać następujące warunki: dysponować co najmniej wykształceniem średnim lub średnim branżowym, posiadać obywatelstwo polskie, cieszyć się nieposzlakowaną opinię, kandydaci na policjantów nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, dodatkowo muszą korzystać z pełni praw publicznych, a także muszą wykazywać się zdolnością fizyczną i psychiczną do służby w policji. Ponadto osoby, które podlegają służbie wojskowej muszą mieć uregulowany stosunek do niej.

Kolejnym krokiem po spełnieniu, tych formalnych przesłanek jest złożenie wymaganych dokumentów, do których zaliczamy: podanie o przyjęcie do służby, wypełniony kwestionariusz osobowy, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, kopie świadectw pracy, kopię dowodu tożsamości. Postępowanie kwalifikacyjne każdorazowo rozpoczyna się od ogłoszenia rekrutacyjnego wydanego przez Komendanta Głównego Policji. Następnie osoba ubiegająca się o pracę w policji musi zdać test - 40 pytań z wiedzy ogólnej dotyczącej funkcjonowania policji, kolejno zainteresowany musi zaliczyć test sprawności fizycznej, który dowodzi wytrzymałości i tężyzny fizycznej kandydata na policjanta. Dodatkowo, w postępowaniu kwalifikacyjnym badana jest osobowość, odporność na stres oraz postawa społeczna przyszłego funkcjonariusza poprzez test psychologiczny tzw. MultiSelect-R. Uzupełniająco, zainteresowany pracą w policji jest także poddawany badaniom lekarskim. Kolejnym etapem postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna, która polega na ocenie przez komisję umiejętności kandydata, do których zaliczamy między innymi: zdolność autoprezentacji oraz kompetencje w zakresie komunikacji. Ponadto kandydat na policjanta jest także proszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego.

Podczas każdego z etapów rekrutacji przyszły policjant otrzymuje określoną liczbę punktów, a ich łączna suma decyduje o przyjęciu do policji, będzie też odrzuceniu kandydatury konkretnej osoby. Ponownie o przyjęcie do policji można się starać, w kolejnych wyznaczonych przez Komendanta terminach, jednak nie później niż w ciągu 24 miesięcy od pierwszego umieszczenia na liście kandydatów.