Co powinniśmy wiedzieć o złagodzeniu restrykcji związanych z COVID-19?

21 kwietnia 2020

Jakie zakazy nadal obowiązują?

Od 20 kwietnia obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W większości dotyczy ono łagodzenia wprowadzonych restrykcji w związku z nową rzeczywistością, w jakiej się znaleźliśmy.

Łagodzenie czy też luzowanie wprowadzonych ograniczeń ma obejmować 4 etapy, z których pierwszy został już wprowadzony, a wprowadzenie kolejnych zależało będzie od sytuacji związanej z pandemią.


Złagodzenia wprowadzone jako etap pierwszy wskazują swoim zasięgiem na kościoły, sklepy, lasy oraz parki i dotyczą:

  1. sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych: w świątyni może znajdować się 1 osoba na 15 m2 powierzchni budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny.
  2. cmentarzy: w trakcie jednego pogrzebu w uroczystości może uczestniczyć nie więcej niż 50 osób oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.
  3. obiektów handlowych lub usługowych oraz placówek handlowych, gdzie w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 4 osoby na jedno stanowisko kasowe, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, wynosi nie więcej niż 100 m2.
  4. przemieszczanie się małoletniego do ukończenia 13 roku życia możliwe jest wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

Otwarte parki i lasy – możliwość przemieszczania się w celach rekreacyjnych

Otwarte dla społeczności zostały lasy i parki. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby zachować dystans. W lasach nie trzeba zasłaniać twarzy i nosa. Otworzono również szlaki turystyczne piesze, na stronach internetowych czy portalach społecznościowych poszczególnych parków narodowych możemy znaleźć informacje o ich udostępnieniu dla turystów. Pamiętajmy jednak, że w prawdzie na terenach leśnych i otwartych (łąki, połoniny) obowiązku zasłaniania twarzy nie ma, ale bardzo ważne jest nadal, aby na całym obszarze zachowywać co najmniej 2 metrowy odstęp od innych turystów. Nie zapominajmy, że korzystanie z wiat jest w dalszym ciągu niedozwolone, a pola biwakowe są nieczynne. Również w wielu miejscach tego rodzaju nieczynne pozostają tarasy widokowe czy wydzielone miejsca wypoczynku. W niektórych miejscach ograniczono możliwość miejsc postojowych. Nie powinny też nas dziwić zamknięte punkty informacji turystycznej na szlakach, a także schroniska, w tym przypadku zakaz ich otwierania obowiązuje do odwołania.

Czy wciąż trzeba zakrywać nos i usta ?

Tak, nadal obowiązuje obowiązek zakrywania nosa i ust. Pamiętajmy, że obostrzenia te należy stosować:

  1. w środkach publicznego transportu zbiorowego,
  2. w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,
    na drogach i placach,
  3. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,

w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
na terenie nieruchomości wspólnych.