Co wolno rowerzyście?

7 czerwca 2021

Rower został w ustawie Prawo o ruchu drogowym zdefiniowany jako pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V, o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

Dokumentem uprawniającym do kierowania rowerem w świetle ustawy o kierujących pojazdami jest karta rowerowa. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek;

2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami - odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Innym dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem jest prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Nieprzestrzeganie przepisów drogowych przez rowerzystę może wiązać się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności karnej za popełnienie wykroczenia i zapłatą grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń np.

  • Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem – mandat karny w wysokości 100 zł
  • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem – mandat karny w wysokości 150 zł
  • Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku – mandat karny w wysokości 50 zł
  • Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – mandat karny w wysokości 50 zł.
  • Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru– mandat karny w wysokości 200 zł
  • Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów– mandat karny w wysokości 100 zł
  • Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym - mandat karny w wysokości 100 zł

Rowerzysta powinien ponadto, zanim wybierze się w trasę rowerową, przypomnieć sobie znaczenie stosownych znaków drogowych, aby wiedzieć jak należy się poruszać zgodnie z przepisami.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, (Dz.U.2013.1624 t.j.).
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2021.450 t.j.
  3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz.U.2019.2310 t.j.