COVID, kwarantanna, izolacja – co warto wiedzieć?

8 grudnia 2021

W związku z panującą sytuacją epidemiczną oraz stale rosnącą liczbą osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 ustanowione zostały pewne mechanizmy pomagające zmniejszyć możliwość rozprzestrzeniania się tej choroby. Poza maseczkami, dezynfekcją i dystansem mamy tutaj na myśli wprowadzenie różnych typów kwarantanny czy też izolacji osób z dodatnim wynikiem testu.

Rozróżniamy kilka rodzajów kwarantanny na przykład:

  • kwarantannę graniczną,
  • kwarantannę "automatyczną"
  • kwarantannę nakładaną na domowników osoby zainfekowanej koronawirusem.

Kwarantanną graniczną są objęci podróżujący przekraczający granicę z Polską. Czas jej trwania wynosi 10 dni, jednak można zostać z niej zwolnionym na podstawie ujemnego wyniku testu czy dokumentu unijnego certyfikatu COVID. Drugą odmianą kwarantanny jest tzw. kwarantanna automatyczna, czyli taka, która jest niejako samoczynnie nakładana w momencie zlecenia wykonania testu na obecność koronawirusa przez lekarza POZ. Ta odmiana kwarantanny trwa do momentu otrzymania negatywnego wyniku testu, jednak nie dłużej niż 10 dni. Z jej odbywania zwolnione są osoby wykonujące zawód medyczny czy też takie, które po otrzymaniu wyniku testu nie są zakażone. Ostatnią przytaczaną tutaj kwarantanną jest ta, która dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub prowadzących jedno gospodarstwo domowe z osobą zakażoną SARS-CoV-2. W tym przypadku kwarantanna trwa przez cały okres izolacji chorego domownika plus kolejne 7 dni po jej zakończeniu.

Wracając do tematu kwarantanny "automatycznej" sprawa jest prosta w sytuacji, gdy dana osoba otrzymała negatywny wynik testu, jednak w sytuacji, kiedy dana osoba ma wynik pozytywny - jej kwarantanna przeradza się w izolację. Izolacja to nic innego jak odosobnienie osoby zakażonej. Wynik badania zostaje wprowadzony przez laboratorium wykonujące badanie do systemu EWP, kolejno następuje kontakt z Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. Następnie nie wcześniej niż w 8 dobie od otrzymania pozytywnego wyniku testu z zakażoną osobą kontaktuje się lekarz POZ. Czas trwania izolacji zależy od stanu zdrowia chorej osoby, momentu wystąpienia pierwszych objawów, itd. Izolacja rozpoczyna się z chwilą otrzymania wyniku testu świadczącego o zakażeniu, a kończy po 10 dniach w przypadku osoby, u której nie wystąpiły objawy kliniczne choroby, po konsultacji z lekarzem POZ (lekarz może podjąć decyzję o jej przedłużeniu). W sytuacji, kiedy u zakażonej osoby występują objawy infekcji ze strony układu oddechowego, izolacja kończy się po 3 dniach od chwili ustąpienia objawów, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia symptomów choroby. Oczywiście, przy takim przebiegu zakażania również zasięga się opinii lekarza ( jw. istnieje możliwość wydłużenia okresu izolacji).

Podstawa prawna:

  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U.2021.861