Czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego chroni podróżnego w dobie pandemii?

4 sierpnia 2020

Okres wakacyjny już w połowie za nami. Ci, którzy jeszcze nie skorzystali z urlopu, a wkrótce wybierają się na wakacje za granicę powinni pamiętać, aby wziąć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ wydawana jest celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących świadczeniobiorcy, zgodnie z przepisami o koordynacji, na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA. Oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje zainteresowanym, na zasadach i w zakresie określonych w przepisach o koordynacji, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświadczenie o prawie do tych świadczeń. Posiadanie karty jest ważne wyłącznie z dowodem tożsamości.

EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które będą niezbędne w do końca pobytu w danym kraju - w tym także do leczenia w przypadku zarażenia wirusem COVID-19.Pamiętać jednak należy, że EKUZ obejmuje koszty leczenia, ale jeśli pacjent będzie chciał wrócić do kraju, koszty te będzie pokrywał samodzielnie.

Koszty świadczeń rzeczowych udzielanych przez instytucję państwa członkowskiego, w którym przebywa ubezpieczony, są - na podstawie ważnej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego - zwracane przez instytucję właściwą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instytucja właściwa nie może odmówić zwrotu kosztów świadczeń ze względu na to, że dana osoba przestała być ubezpieczona w instytucji, która wystawiła europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, o ile posiadaczowi karty lub certyfikatu tymczasowo zastępującego kartę, udzielono świadczeń w okresie ważności karty lub certyfikatu.

Z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego można korzystać we wszystkich przypadkach pobytu czasowego, podczas którego ubezpieczony potrzebuje świadczeń rzeczowych, niezależnie od celu pobytu, który może mieć związek z turystyką, działalnością zawodową czy nauką.