Czym grozi brak zimowych opon?

29 października 2020

Obecnie w Polsce nie ma obowiązującego przepisu prawa nakazującego kierowcom zmianę opon z letnich na zimowe i odwrotnie. Znaczna większość kierowców decyduje się jednak na wymianę ogumienia dostosowanego do panującej pory roku. Jako kierowcy musimy pamiętać o tym, że obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas szereg związanych z kondycją naszego auta obowiązków. Warto je znać.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wprost stanowi, żepojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne, o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony i obciążenia pojazdu.” Pamiętajmy, że zgodnie z tym rozporządzeniem, pojazd nie może być wyposażony w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi. W przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kołami pojedynczymi: w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony radialne, w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z opasaniem, w opony różnej konstrukcji na osiach składowych, w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki - o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm z pewnymi wyjątkami, w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę, w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami przeciwślizgowymi.” Policja nie może nas wprawdzie ukarać za brak opon zimowych lub letnich, jednak posiada szereg uprawnień wynikających z przepisów prawa, na podstawie których może wystawić kierowcy mandat z przyczyn powiązanych z brakiem odpowiedniego ogumienia. Niezależnie od charakteru stosowanych opon powinny one spełniać określone wymagania wskazane powyżej. W związku z tym korzystanie przez kierowcę zimową porą z opon zimowych – lecz opon takich, które nie spełniają wskazanych wymogów, grozi mandatem do 500 zł. To jednak nie jedyne przypadki ukarania mandatem, które mogą znaleźć zastosowanie w przypadku braku odpowiednich opon. Należy pamiętać, że obowiązkiem każdego kierowcy jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas ruchu. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym stanowi, że „uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga - szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.”

Pamiętajmy, że nasz uczestniczący w ruchu pojazd ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Dodatkowo – by nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu, nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych, nie powodowało niszczenia drogi, zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu, a także nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Jeśli policjant podczas kontroli dopatrzy się nieprawidłowości w postaci wybrzuszeń, pęknięć, brakującego fragmentu gumy, uszkodzonego kordu lub niedoboru bieżnika, może ukarać kierowcę mandatem w wysokości nawet 500 złotych za stwarzanie zagrożenia w ruchu lądowym. Dodatkową karą będzie odebranie dowodu rejestracyjnego za niewłaściwy stan techniczny pojazdu.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji stanowi, że w granicach swych zadań policja wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń. W związku z powyższym policja nie ma obowiązku sprawdzenia opon w jakie został wyposażony nasz samochód – ma jednak taką możliwość. Daje ją policji wspomniana ustawa o ruchu drogowym, która mówi, że czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań policji. Policjant jest uprawniony między innymi do legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu oraz sprawdzania wymaganych dokumentów. Pamiętajmy, że w przypadku zdarzenia drogowego zimową porą poruszanie się przez nas na oponach letnich będzie stanowiło naruszenie przez nas zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Łatwiej wówczas o wskazanie naszej winy w spowodowaniu zdarzenia. Dodatkowo należy pamiętać, że sezonowa wymiana opon może być obowiązkiem wynikającym z podpisanej umowy ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel może wykorzystać sytuację i odmówić wypłaty odszkodowania z powodu braku odpowiednich opon.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji U.2020.360 t.j.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, Dz.U.2016.2022 t.