Dane statystyczne i obowiązki dla przedsiębiorcy

5 kwietnia 2019

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r., o statystce publicznej stanowi, że podmiot gospodarki narodowej, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przekazania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Badania statystyczne statystyki publicznej mogą dotyczyć każdej dziedziny życia społecznego i gospodarczego oraz występujących w nim zjawisk dających się obserwować i analizować z wykorzystaniem metod statystycznych.

Przekazywanie danych może odbyć się dwutorowo albo w postaci elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem elektronicznej platformy gromadzenia danych statystycznych, a w przypadkach wskazanych w programie badań statystycznych statystyki publicznej - w innej formie lub postaci. Ponadto, przekazywanie danych może się odbyć także w postaci wywiadu przeprowadzanego przez ankietera statystycznego metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego.

Należy pamiętać, aby nie bagatelizować, kiedy Urząd statystyczny wzywa przedsiębiorcę do podania danych statystycznych. Warto bowiem mieć na względzie, że zgodnie z art. 57 ustawy, gdzie określono przepisy karne - kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie.

Również uregulowano kwestię podania nieprawdziwych danych statystycznych - Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

Masz pytanie do specjalisty prawnego HaloPrawo? Nie czekaj, zadzwoń (22 45 00 000) i skorzystaj z profesjonalnej porady prawnej dla przedsiębiorcy - za 85 PLN.