Do rozstrzygającej, wyborczej niedzieli coraz bliżej. Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

7 lipca 2020

Tylko do 10 lipca – osobiście, za pokwitowaniem lub za pośrednictwem upoważnionej osoby - odebrać można zaświadczenie o prawie do głosowania. Jeżeli zaświadczenie nie zostało pobrane przed I turą wyborów, a podczas II tury wyborca zamierza zagłosować w innym miejscu niż to, w którym widnieje w spisie wyborców, złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia jest absolutnie konieczne. Przypominamy jakie są zasady głosowania poza miejscem zamieszkania, a także głosowania korespondencyjnego.

28 czerwca 2020r. rozstrzygnęła się I tura wyborów prezydenckich. Według danych PKW Andrzej Duda uzyskał 43,5 % poparcia a Rafał Trzaskowski 30,46 %. Ponowne głosowanie w wyborach prezydenta RP (II tura wyborów) odbędzie się w niedzielę 12 lipca 2020 r, a lokale wyborcze będą otwarte pomiędzy godz. 7:00 a 21:00. Głosowanie odbywać się będzie przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów stawiając w kratce obok jego umieszczonego na karcie do głosowania znak „x”. Głos będzie nieważny, jeżeli wyborca umieści znak „×” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub nie umieści znaku „×” przy żadnym z nazwisk kandydatów.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Osoby, które chcą głosować w II turze wyborów prezydenckich 2020 poza miejscem zamieszkania, muszą uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie to wydaje gmina, w której wyborca figuruje w spisie wyborców. Jeżeli zaświadczenie o prawie do głosowania zostało pobrane przed I turą i wyborcy zostali wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą), będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Natomiast jeżeli zaświadczenie o prawie do głosowania nie zostało pobrane przed I turą wyborów, a podczas II tury wyborca zamierza zagłosować w innym miejscu niż to, w którym widnieje w spisie wyborców, konieczne jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia. Zaświadczenie o prawie do głosowania należy odebraćdo 10 lipca osobiście za pokwitowaniem lub za pośrednictwem upoważnionej osoby.

Głosowanie korespondencyjne

W przypadku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przed I turą wyborów - tak w kraju jak i za granicą - pakiet wyborczy zostałwysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego, dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. Jeżeli natomiast wyborca nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed I turą, a w II turze chciałby głosować korespondencyjnie, mógł zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego,mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.