Dziś Międzynarodowy Dzień Lekarza - najlepsze życzenia!

1 października 2020

Międzynarodowy Dzień Lekarza to święto, wobec którego nie powinniśmy przejść obojętnie, szczególnie teraz kiedy lekarze i cały system ochrony zdrowia jest tak bardzo eksploatowany.

W związku ze zmianami w zakresie decyzyjności lekarzy rodzinnych, chcielibyśmy przedstawić dla Państwa podział podstawowej opieki medycznej, wyjaśnić kim jest np. lekarz rodzinny, czy lekarz pierwszego kontaktu.

W pierwszej kolejności jednak wyjaśnijmy, że podstawowa opieka zdrowotna ma na celu:

1) zapewnienie opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;

2) koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia;

3) ocenę potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażanie działań profilaktycznych;

4) rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego;

5) zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa;

6) zapewnienie edukacji świadczeniobiorcy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

Lekarzem podstawowej opieki medycznej, będzie każdy lekarz, który:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo

2) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo

3) posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo

4) posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

- z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto, lekarzem POZ jest także lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r., pod warunkiem ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172).

Wobec powyższego definiowanie, kim jest lekarz rodzinny czy lekarz pierwszego kontaktu, zależne jest od wykształcenia lekarza, którą określa jego specjalizacja. Lekarz medycyny rodzinnej – to tzw. lekarz rodzinny. Wyjaśniając co kryje się pod pojęciem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, należy wskazać na określenie funkcji, jaką pełni lekarz. Oznacza to, że lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej może być zarówno lekarz medycyny rodzinnej jak i pediatra. Z kolei lekarz pierwszego kontaktu to po prostu lekarz, który jako pierwszy ma kontakt z pacjentem.

Życzymy wszystkim lekarzom satysfakcji z wykonywanej pracy oraz dziękujemy za ich poświecenie, życzenia te kierujemy także do całego personelu medycznego, którego praca również zasługuje na ogromne uznanie.