Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia 2020

28 stycznia obchodzony jest Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Czy wiesz, jakie prawa przysługują Ci w zakresie ochrony swoich danych? Sprawdź, co na ten temat mówi ekspert prawny HaloPrawo.pl.

Problem prawny utrudnia Ci życie? Wypróbuj porady prawne i interwencje w imieniu klienta HaloPrawo.pl. Załatwimy Twoje sprawy! Zadzwoń 22 45 00 000 lub zapoznaj się z ofertą na www.haloprawo.pl

Czy wiesz, że:

  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być dobrowolna, konkretna, świadoma i wskazywać na jednoznaczne okazanie woli.
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
  • Jeżeli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem to masz prawo skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.
  • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.
  • Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki zawiadomić osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
  • Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe.
  • Przepisy RODO nie mają zastosowania do danych osobowych osób zmarłych.
  • Przepisy RODO nie mają zastosowania do przetwarzania danych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze;
  • Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, przetwarzanie danych w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
  • Organem właściwym do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dostępne usługi prawne on-line. Korzystaj z HaloPrawo.pl i powierz swoje problemy prawne profesjonalistom.