Halo Mikołaj!

6 grudnia 2019

Dziś mikołajki! Dla 20 pierwszych osób które do nas zadzwonią w godzinach 12-20 i powiedzą naszym konsultantom hasło "Halo Mikołaj!" mamy poradę prawną za 1 zł.

REGULAMIN PROMOCJI
„HALO MIKOŁAJ!"


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja jest organizowana pod nazwą „Halo Mikołaj" jest zwana dalej: "Promocją".
2. Organizatorem Akcji jest Availo Sp. z o.o., właściciel marki HaloPrawo.pl, z siedzibą w Jasionce 948, Jasionka 36-002, zwanym dalej „Organizatorem”
3. Promocja polega na udzielaniu telefonicznych porad prawnych za 1 zł brutto - 20 pierwszym osobom, które w dniu 06.12.2019 zadzwonią pod numer 22 45 000 00 i wskażą hasło "Halo Mikołaj" na początku rozmowy z konsultantem. Promocja jest organizowana. w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Usługa prawna świadczona jest w języku polskim.
5. Promocja będzie przeprowadzona wyłącznie w dniu: 06.12.2019 r. w godzinach od 12.00 do 20.00.
6. Na wszelkie pytania związane z Promocją można zadać poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami działu obsługi klienta Organizatora.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
1. Promocja skierowana jest klientów i potencjalnych klientów Availo. Promocja organizowana jest z uwagi na tzw. Mikołajki. Usługa będzie świadczona na rzecz klienta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 4 Regulaminu.
3. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje podczas kontaktu telefonicznego z konsultantem Availo.
4. Uczestnik promocji przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż wszystkie rozmowy z jej udziałem są nagrywane, przy czym nagrania rozmów chronione będą w sposób właściwy dla zachowania tajemnicy adwokackiej i/lub tajemnicy radcowskiej, która została uregulowana przepisach o których mowa w § 2 ust 5 niniejszego regulaminu. Nagranie może być użyte tylko na zasadach przewidzianych prawnie dla udzielania informacji objętych taką tajemnicą, oraz rozpatrzenia reklamacji.
5. Availo zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań zmierzających do zapewnienia Klientom świadczenia Usługi z należytą starannością właściwą dla osób posiadających przewidziane przepisami prawa uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej. Standardy postępowania Prawników określone są w:
a) Ustawie z dnia 26 maja 1982 r., prawo o adwokaturze (Dz.U.2016.1999 t.j.) oraz Kodeksie etyki adwokackiej uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r.
b) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, (Dz.U.2016.233 t.j.) oraz Kodeks etyki radców prawnych uchwalony uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Zjazdu w dniu 22 listopada 2014 r.
c) Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, (Dz.U.2016.794 t.j) oraz Zasady Etyki Doradców podatkowych stanowiący załącznik do uchwały nr 32/2014. Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r.

§ 3
PRZEDMIOT PROMOCJI I SPOSÓB ŚWIADCZENIA
1. Promocja to forma usługi Organizatora, podczas której Uczestnik uzyskuje prawo do jednej porady prawnej z zakresu prawa wskazanego dla usługi "Halo Prawo dla Ciebie" (regulamin usługi dostępny na stronie www.haloprawo.pl. Uwaga: w zakres porady nie wchodzi analiza dokumentów i doradztwo podatkowe.
2. Jeżeli okaże się, że do udzielenia porady prawnej niezbędne jest analizowanie dokumentacji posiadanej przez Uczestnika, prawnik może odmówić świadczenia porady prawnej.
3. Usługa prawna świadczona jest w oparciu o podany przez Uczestnika opis sprawy (stan faktyczny) związany z wskazanymi powyżej gałęziami prawa.
4. Uczestnik zobowiązany jest podać wyczerpujący i pełny znany jej obraz stanu faktycznego w sprawie, w której oczekuje świadczenia Usługi prawnej. Availo nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z prawidłowym świadczeniem Usługi prawnej w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, jeśli podany przez Uczestnika stan faktyczny, udzielone informacje lub przedłożone dokumenty okażą się błędne, nieprawdziwe lub niepełne.
5. Uczestnik Promocji może uzyskać poradę w formie telefonicznej dzwoniąc na numer 22 45 00 000, koszt połączenia według stawek operatora.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI
1. Warunkiem udziału w Promocji jest podanie przez Uczestnika Promocji prawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe, które przekazują Uczestniczki: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Availo w związku z Promocją "Halo Mikołaj"
b) w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na usługi świadczone przez Availo
c) w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji
d) w celu przesyłania drogą elektroniczną lub telefonicznego skontaktowania się z Uczestnikiem z informacjami dotyczącymi produktów i usług podmiotów współpracujących z Availo lub, jeżeli Uczestnik uprzednio wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych;
e) w celu wykonania połączenia telefonicznego na potrzeby marketingowe oraz badania poziomu satysfakcji Uczestnika z usług.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych od a – d uniemożliwia świadczenie Użytkownikowi usługi. Użytkownik przekazując swoje dane osobowe, ma prawo do wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia.
3. Administratorem danych osobowych Uczestnika korzystającego z usług Organizatora w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, podanych przez niego w związku z korzystaniem z serwisu, zawarciem i realizacją Umowy jest Availo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce z siedzibą Jasionka 948, 36-002 Jasionka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000416198, NIP 8133671973 –(dalej Availo).
4. Availo powołało Inspektora Danych Osobowych z którym można się kontaktować na adres iod@availo.pl
5. W ramach realizacji Umowy dane osobowe Użytkowniczki mogą być przekazywane Partnerowi właściwemu dla danego etapu realizacji Umowy. Partnerem jest firma współpracująca z Availo, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji Usług wynikających z Umowy, tj. 1) podmiot organizujący i zapewniający świadczenie Usługi, 2) podmiot zapewniający obsługę informatyczną i kadrową Availo 3)osoby świadczące Pomoc Prawną – Prawnicy, których dane będą każdorazowo przekazywane Klientowi przed rozpoczęciem świadczenia Pomocy Prawnej.
6. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres realizacji Usługi, a po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać, Availo i w stosunku do niego. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingowym przez okres od dnia uzyskania dobrowolnej zgody do czasu jej cofnięcia.
7. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają profilowaniu.
8. Availo zapewnia realizację uprawnień klienta wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści danych osobowych klienta i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
9. Availo informuje, iż klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, Availo informuje, iż klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
10. Availo oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

§ 6
REKLAMACJA
1. Reklamacje dotyczące realizacji świadczonej Usługi prawnej można wnosić pisemnie lub drogą elektroniczną
2. Reklamacje należy składać na adres korespondencyjny: Availo Sp. z o.o., Jasionka 948, 36-002 Jasionka, z dopiskiem: Reklamacja Availo lub na adres e-mail: 2. reklamacja@availo.pl, podając w temacie wiadomości: Reklamacja Availo.
3. W celu należytego rozpatrzenia reklamacji Klient może zostać poproszony o podanie danych umożliwiających identyfikację oraz o podanie okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji. Availo udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia..
4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie.
2. W przypadku odwołania Promocji lub braku możliwości skorzystania z Usługi z jakiejkolwiek innej przyczyny, w tym zawinionej przez Organizatora, Uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu nieskorzystania z Usługi i nieuzyskania porady prawnej.