Kwarantanna a świadczenie pracy

21 grudnia 2021

Liczba zachorowań na COVID-19 w naszym kraju wciąż jest bardzo niepokojąca. Zapewne w wielu firmach pojawi się sytuacja, w której pracownik będzie zobowiązany do odbywania obowiązkowej kwarantanny z uwagi na zachorowanie lub kontakt z zakażoną osobą. Z perspektywy osób pracujących ważne jest pytanie: czy zatrudniony może wykonywać pracę na rzecz pracodawcy w czasie trwania kwarantanny, o ile jego stan zdrowia mu na to pozwala? Jakie przysługuje mu wówczas wynagrodzenie? Kto jest zwolniony z obowiązku kwarantanny? Te kwestie poruszymy w poniższym artykule.

Co do zasady, konieczność odbywania kwarantanny pojawia się z chwilą powrotu z zagranicznej podróży, w sytuacji kontaktu z osobą zakażoną lub w przypadku zachorowania. Zgodnie z obecnym rozporządzeniem z odbywania kwarantanny są zwolnione te osoby, które są zaszczepione i posiadają unijny certyfikat COVID-19 oraz tzw. "ozdrowieńcy" czyli osoby, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji albo izolację w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Pracownik przebywający na kwarantannie traktowany jest jak osoba niezdolna do pracy. Za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby. Płatnikiem może być pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość zasiłku wynosi 80% podstawy wymiaru świadczenia. W sytuacji, kiedy pracownik przebywa na kwarantannie, w celu otrzymania wynagrodzenia chorobowego nie jest mu potrzebne zwolnienie lekarskie, lecz decyzja inspektora sanepidu. Informacje o kwarantannie pracownika przesyłane są do pracodawcy jako płatnika składek bezpośrednio poprzez portal informacyjny.

Jeżeli pracownik wykazuje chęć do wykonywania pracy w trakcie odbywania kwarantanny to oczywiście może ją świadczyć, o ile stan zdrowia mu na to pozwala. Jednak w takiej sytuacji muszą zostać spełnione pewne warunki.

Zgodnie z art. 4h i art. 4ha ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. W takiej sytuacji, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby. W zamian za to pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za pracę wykonaną zgodnie z treścią art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

W takich okolicznościach najdogodniej jest, by zatrudniony w pierwszej kolejności skontaktował się ze swoim pracodawcą, złożył formalny wniosek najlepiej w formie pisemnej, a po otrzymaniu od pracodawcy zgody przystąpił do wykonywania swoich obowiązków. Nie zawsze sama gotowość do świadczenia pracy jest wystarczająca. Należy mieć na uwadze także kwestie związane z przepisami BHP oraz charakter pracy zatrudnionego. W praktyce oznacza to, że nie każdy pracownik będzie mógł wykonywać pracę w czasie kwarantanny, ponieważ na przykład jego dotychczasowe zatrudnienie polegało na świadczeniu usług fryzjerskich czy gastronomicznych. Natomiast w sytuacji pracy biurowej, gdzie głównym narzędziem pracy jest laptop i dostęp do internetu, praca w trybie online jest możliwa. Należy jednak pamiętać, że to na pracodawcy ciąży obwiązek dostarczania zatrudnionemu komputera, fotela oraz biurka, co więcej, właściciel firmy nie może wymagać, aby pracownik korzystał z własnego sprzętu, który jest jego własnością prywatną. W przypadku, kiedy podczas kwarantanny pracownik świadczy pracę na rzecz pracodawcy, niejako rezygnuje on ze świadczenia chorobowego na poczet "standardowego" 100% wynagrodzenia. W kontekście całej omawianej sytuacji należy wspomnieć, że pracodawca nie może wydać jednostronnego polecenia i zobowiązać pracownika do wykonywania pracy w tracie odbywania kwarantanny. Co więcej, zgoda pracownika na świadczenie pracy w trybie zdalnym może zostać odwołana, w każdym momencie, na przykład ze względu na pogorszający się stan zdrowia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2020.1320),
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U.2021.861