Obowiązek meldunkowy

10 marca 2020

Czasami pojawiają się opinie, że obowiązek meldunkowy został zniesiony. Nie jest to jednak prawda. Warto wiedzieć, że rząd podejmował próby zmian tego przepisu, jednak na chwilę obecną obowiązuje on nadal, jednak samo zameldowanie służy wyłącznie do celów ewidencyjnych.

Masz zapytanie lub problem prawny? Warto zwrócić się do profesjonalisty. Polecamy usługi HaloPrawo.pl - porady prawne przez telefon oraz interwencje prawnika w imieniu klienta. Sprawdź na stronie: www.haloprawo.pl

Należy rozróżnić dwa pojęcia tj. – zamieszkanie oraz zameldowanie. Ich definicje zostały uregulowane w dwóch różnych kodeksach. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w którym osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Obie te przesłanki muszą zostać spełnione łącznie, abyśmy mogli mówić o miejscu zamieszkania danej osoby. Natomiast miejsce zameldowania to pojęcie prawa administracyjnego, które określa pobyt konkretnej jednostki czasowy, czy też stały.

Obywatele naszego kraju przebywający na jego terenie są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w ciągu 30 dni od momentu przybycia do niego. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Zawiadomienie w zakresie zameldowania

W kwestii zawiadomienia dotyczącego zmiany miejsca zameldowania rozróżniamy dwa rodzaje meldunku: w miejscu pobytu stałego oraz czasowego. Pobyt stały to miejsce określone konkretnym adresem, w którym dana osoba przebywa z zamiarem pozostania tam. Natomiast pod określeniem „zameldowanie w miejscu pobytu czasowego” rozumiemy tymczasowe przebywanie poza miejscem stałego zameldowania, aczkolwiek bez zamiaru zmiany go, a czas przebywania w nim trwa dłużej niż okres 3 miesięcy.

Jak wypełnić obowiązek?

W przypadku wypełniania obowiązku meldunku należy w pierwszej kolejności udać się do organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, następnie po wypełnieniu stosownego formularza oraz przedstawieniu dowodu tożsamości lub paszportu, a także dołączeniu dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu możemy dokonać zameldowania.

W sytuacji zameldowania na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres przebywania tam, a w przypadku dokonywania czynności w zakresie pobytu stałego dodatkowo należy przedstawić zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca ze statusem „pobytu stałego”. Zameldowania można dokonać osobiście, przez pełnomocnika albo przez Internet.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne, natomiast na pobyt czasowy jest odpłatne w kwocie 17 złotych i wydawane na podstawie wniosku osoby zainteresowanej.

Niski wskaźnik wykonalności

Co prawda obowiązek meldunkowy nadal istnieje jednak jest coraz rzadziej respektowany a także nieweryfikowalny. Obecnie ludzie częściej przemieszczają się w związku ze zmianą miejsca pracy, kontynuacją nauki na studiach. Aktualnie obywatelom naszego kraju nie grożą żadne kary za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Przepisy z kolei sankcjonują niewykonanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców niebędących obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej. Za brak realizacji ustawowego obowiązku cudzoziemcom grozi kara grzywny. Powyższego warunku nie stosuje się do cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej.

Załatwimy Twoje sprawy! Wypróbuj interwencje prawnika w imieniu klienta oraz porady prawne w imieniu klienta -> www. www.haloprawo.pl 22 45 00 000