Odpowiedzialność sprzedawcy za wady samochodu

3 lutego 2021

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Niezgodność rzeczy sprzedanej - w tym przypadku samochodu - z umową polega na tym, że:

  1. nabyty samochód nie posiada właściwości, które samochód tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nabyty samochód nie posiada właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  3. nabyty samochód nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  4. nabyty samochód został kupującemu wydany w stanie niezupełnym

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia zakupu samochodu. Natomiast jeśli w okresie dwóch lat od zakupu wada zostanie odkryta, to sformułowanie roszczenia przysługującego z tytułu rękojmi powinno nastąpić w terminie jednego roku od dnia stwierdzenia wady (art. 568 k.c.). Podnoszenie roszczeń po wskazanych terminach będzie możliwe jeśli sprzedawca podstępnie wadę zataił.

Jeżeli sprzedany samochód ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli samochód był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany samochodu na inny, na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany samochodu na pozbawiony wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie samochodu do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość samochodu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość samochodu z wadą pozostaje do wartości samochodu bez wady. Kupujący nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Uprawnienie kupującego do obniżenia ceny nie ma charakteru bezwzględnego. Sprzedawca bowiem może zapobiec jego skutecznej realizacji przez to, że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni samochód wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca nie może skutecznie skorzystać z możliwości niezwłocznej wymiany samochodu albo usunięcia wady, jeżeli:

  1. jej realizacja wiązałaby się z nadmiernymi niedogodnościami dla kupującego; musi to być przy tym niedogodność większa niż w przypadku odstąpienia,
  2. samochód był już wymieniana lub naprawiany przez sprzedawcę z powodu tej samej albo innej wady,
  3. sprzedawca nie uczynił już uprzednio zadość obowiązkowi wymiany samochodu na wolny od wad lub usunięcia tej samej wady, a więc bezzasadnie nie uczynił zadość – w ogóle albo we właściwym czasie – zgłoszonemu przez kupującego żądaniu wymiany rzeczy albo jej naprawy, dotyczy to także sytuacji, w której zaproponowany przez sprzedawcę sposób naprawy był nieprawidłowy.

Decyzja kupującego nie jest dla sprzedawcy wiążąca jeżeli wybrany przez kupującego sposób doprowadzenia samochodu do zgodności z umową jest niemożliwy do realizacji.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy to prawo kupującego do jednostronnego doprowadzenia mocą swojego oświadczenia woli do ustania umowy sprzedaży. W konsekwencji uważa się je za złożone z chwilą, w której doszło do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61 k.c.).
Z uwagi na fakt, iż ustawodawca nie przewiduje dla tego oświadczenia szczególnej formy, może ono być złożone w każdej przewidzianej przez prawo formie, również w sposób dorozumiany (art. 60 k.c.). Złożenie oświadczenie niweczy skutki zawarcia umowy i oznacza powrót do stanu, jaki istniał przed jej zawarciem.

W razie realizacji któregokolwiek z uprawnień podstawowych kupujący może dodatkowo żądać naprawienia szkody, jaką poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady samochodu. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadku dostarczenia przez sprzedawcę samochodu wolnego od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.