Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

8 kwietnia 2020

Nowe technologie umożliwiają konsumentom zakup towarów i usług na odległość. Tego typu umowy są obostrzone specjalnymi przepisami prawa, aby uregulować powinności i prawa nabywców oraz sprzedawców.

Masz pytanie prawne z zakresu praw konsumenta? Skorzystaj ze zdalnej porady radcy prawnego lub adwokata. Zadzwoń 22 45 000 00.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić w jakich przypadkach konsument może odstąpić od umowy, a mamy tu na myśli umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowę zawartą na odległość. Klient, który jest konsumentem, może odstąpić od takiej umowy w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny. Ten czas przysługuje konsumentowi w związku z okolicznością, iż nie mógł on w sposób bezpośredni i namacalny zapoznać się z zakupionym produktem. Ten okres również służy klientowi na zastanowienie się czy rzeczywiście tego konkretnego produktu potrzebuje.

14 dniowy termin odstąpienia

Konsument w okresie ustawowych 14 dni może odstąpić od takiej umowy bez podawania przyczyny i przedsiębiorca nie może od niego wymagać, aby w jakikolwiek sposób umotywował swoje działanie. Termin 14 dniowy jest uzależniony między innymi od tego, czy konsument zakupił pojedynczy produkt, czy też jego zamówienie jest realizowane partiami. W sytuacji, kiedy klient zawarł umowę na odległość na jeden produktów, termin na odstąpienie zaczyna swój bieg w momencie, kiedy konsument otrzyma daną rzecz, a w przypadku składania zamówień, które klient otrzymuje w pewnych etapach, czas na odstąpienie rozpoczyna się od momentu otrzymania ostatniej rzeczy. Termin ten ulega przedłużeniu do 12 miesięcy jeśli konsument nie został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia, aczkolwiek jeśli w tym okresie sprzedający przekaże klientowi takie informacje - wówczas termin 14 dni jest liczony od momentu otrzymania takiej wiadomości.

Sposób zgłoszenia odstąpienia

Znaczenie ma sposób zgłoszenia do sprzedawcy okoliczności odstąpienia od umowy. Najlepiej, aby w takich sytuacjach zachować formę pisemną na wypadek potencjalnych sporów. W przypadkach, kiedy konsument korzysta ze swojego prawa do odstąpienia, rodzi to zarówno dla niego jak i dla przedsiębiorcy określone skutki. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu zakupionej rzeczy, a sprzedawca do zwrotu płatności, jakiej dokonał klient. Zwrot ten następuje nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z najtańszymi kosztami dostarczania rzeczy i powinno się to odbyć tą samą drogą, którą konsument dokonał wpłaty chyba, że klient złoży inną dyspozycję. Przedsiębiorca może wstrzymać dokonanie zwrotu do momentu otrzymania tej rzeczy, albo do chwili otrzymania potwierdzenia jej wysłania. Odstąpienie od umowy powoduje, że uznaje się ją za niezawartą. Wraz tą umową główną ulegają rozwiązaniu umowy z nią powiązane, czyli takie, bez których umowa główna nie mogłaby istnieć. W takiej sytuacji to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek poinformowania, pozostałych podmiotów o wygaśnięciu umowy.

Ochrona praw konsumenta

Zgodnie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Także w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Porady prawne przez telefon. Szybko, bezpiecznie i profesjonalnie. Nie czekaj i porozmawiaj z prawnikiem -> www.haloprawo.pl