Plusy i minusy umowy zlecenia

22 lipca 2021

Umowa zlecenie to dość popularna forma zatrudnienia, polegająca na wykonywania określonych czynności, w tym zwłaszcza na wykonywaniu pracy na rzecz określonego podmiotu. Należy podkreślić, że umowa zlecenia jest umową cywilno-prawną i charakteryzują ją przepisy Kodeksu Cywilnego, co oznacza, że wszelkie spory pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą będą rozstrzygane na podstawie uregulowań w zawartych w tym Kodeksie.

Zacznijmy od cech odróżniających umowę zlecenie od tradycyjnej umowy o pracę. Otóż w przypadku umowy cywilno-prawnej zleceniobiorca nie ma obowiązku wykonywania zlecenia w ściśle określonym miejscu bądź czasie. Taka osoba nie musi również wykonywać określonych czynności osobiście, może je zlecić osobie trzeciej. Należy mieć na uwadze to, iż zleceniobiorca w przypadku zaistnienia jakieś szkody względem zleceniodawcy, odpowiada za jej wyrządzenie całym swoim majątkiem. Natomiast w przypadku pracownika zatrudnionego na mocy umowy o pracę pracownik ten jest zobowiązany do osobistego świadczenia pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną w zakresie mienia pracodawcy, w zależności od tego czy była ona spowodowana z winy umyślnej czy też nieumyślnej. Odpowiedzialność zatrudnionego musi się mieścić w pewnych granicach, a mianowicie nie może ona przewyższać trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Umowa zlecenie powinna zawierać określenie stron umowy czyli w przypadku umowy zawieranej pomiędzy dwoma osobami fizycznymi należy wskazać dane tych osób, łącznie z numerami PESEL. W przypadku podpisywania umowy między osobą fizyczną a firmą należy wskazać dane podmiotów łącznie z numerem NIP-u, bądź też - w wypadku spółki – łącznie z numerem KRS-u. W umowie należy opisać zakres współpracy, termin obowiązywania umowy, wynagrodzenie przysługujące zleceniobiorcy, oraz odpowiedzialności za nie wywiązanie się ze zleconych zadań.

W przeciwieństwie do pracownika etatowego zleceniobiorca nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego czy też urlopu na żądanie. Z jego wynagrodzenia są obowiązkowo pobierane składki na ubezpieczenie zdrowotne, rentowe i emerytalne. W przypadku uczniów gimnazjum bądź studentów - do ukończenia przez nich 26 roku życia - sytuacja przedstawia się nieco inaczej, mianowicie są oni zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Natomiast opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe jest dla zleceniobiorcy dobrowolne. Oczywiście warto rozważyć przystąpienie do takiego ubezpieczenia, gdyż ma ono wpływ na wypłatę świadczenia chorobowego czy zasiłku macierzyńskiego.

Przy umowie zlecenia obowiązuje minimalna stawka godzinowa. Kwota za przepracowaną godzinę na podstawie takiej umowy jest zmieniana co roku i zależy ona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2021 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 złotych brutto czyli 13,37 złotych na rękę. Dodatkowo, należy wspomnieć, że zgodnie z przepisami wypłata wynagrodzenia dla zleceniobiorcy musi być realizowana przynajmniej raz w miesiącu.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U.2020.2207 t.j.
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.2020.1740 t.j.