Polski Bon Turystyczny

23 lipca 2020

Polski Bon Turystyczny to nowe, prorozwojowe rozwiązanie w postaci instrumentu finansowego, który wspierać ma gospodarstwa domowe w zakresie realizacji planów wypoczynkowych w latach 2020-2022 - w związku z pandemią COVID-19.

Branża turystyczna ucierpiała w dobie pandemii szczególnie mocno i choć restrykcje związane z przemieszczaniem się zostały zniesione, to wciąż odzyskanie płynności w tym sektorze gospodarki jest - i z pewnością przez długi czas będzie - jeszcze bardzo trudne. Z drugiej strony również gospodarstwa domowe nie są w obliczu kryzysu tak chętne do wydawania pieniędzy na turystykę, stąd rozwiązaniem obopólnie korzystnym jest wdrożenie bonu turystycznego, który pozwoli zrekompensować straty, jakie polska turystyka poniesie w wyniku zmniejszonej liczby przyjazdów turystycznych, a jednocześnie przyniesie wsparcie rodzinom.

Wysokość bonu to kwota 500 zł na jedno dziecko. Na dziecko niepełnosprawne przysługuje z kolei jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł.

Kto i jak otrzymać może bon turystyczny?

Bon turystyczny to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu. Osoba uprawniona może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano świadczenie wychowawcze. Ponadto, osoba uprawniona może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, na które tej osobie przyznano dodatek.

Z bonu można korzystać kilkukrotnie, aż do wyczerpania jego wysokości. Istotne, że bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

Ustalenie prawa do świadczenia w formie bonu następuje na podstawie informacji przekazanych przez ministra właściwego do spraw rodziny, dotyczących osób uprawnionych i dzieci, na które tym osobom przyznano świadczenia wychowawcze. Ponadto, ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia w formie bonu następuje na podstawie złożonego w systemie teleinformatycznym oświadczenia osoby uprawnionej.

Aktywacja bonu następuje w systemie teleinformatycznym (PUE ZUS) po potwierdzeniu przez osobę uprawnioną poprawności albo po dokonaniu aktualizacji danych tej osoby dotyczących adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu, zapisanych na profilu informacyjnym w tymże systemie teleinformatycznym. Oznacza to, że nie ma konieczności składania dodatkowych wniosków o przyznanie bonu, należy go jedynie aktywować.

Czasowa ważność bonu

Bony turystyczne po ich zaktualizowaniu (w formie unikalnego,16-cyfrowego numeru) będą przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31 marca 2022 r.

W jakich miejscach można wykorzystać bon?

Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym lista przedsiębiorców będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej.

Czym jest usługa hotelarska a czym impreza turystyczna?

Przez usługę hotelarską należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

Impreza turystyczna oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568).

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie w formie bonu lub dodatkowe świadczenie w formie bonu, jest obowiązania do jego zwrotu. Przykładowo, za nienależnie pobrane świadczenie w formie bonu lub dodatkowe świadczenie w formie bonu uważa się świadczenie pobrane np. mimo braku prawa do tego świadczenia czy na podstawie fałszywego oświadczenia, fałszywego dokumentu albo w innych przypadkach wprowadzenia w błąd przez osobę, która pobrała te świadczenia. Nienależnie pobrane świadczenie w formie bonu oraz dodatkowe świadczenie w formie bonu podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, (Dz.U.2020.1262).