Polski Ład - ulga podatkowa dla klasy średniej

21 września 2021

Według rządzących program Polski Ład będzie restartem gospodarki, a ponadto oznaczać będzie także ulgi podatkowe dla obywateli i firm. Do kluczowych propozycji zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł, przesunięcie granicy II progu podatkowego do kwoty 120 tys. zł oraz zlikwidowanie możliwości odliczania części składki zdrowotnej od podatku.

W zakresie propozycji, w której przedsiębiorcy nie mogliby wliczać składek ZUS w koszty działalności gospodarczej – Polski Ład nie cieszy się popularnością.

Według pierwszego pomysłu przedsiębiorcy mieliby odprowadzać składkę zdrowotną liczoną proporcjonalnie do dochodu (9 proc.) oraz, podobnie jak przy umowie o pracę, nie będą jej odliczać. W związku jednak z rosnącym niezadowoleniem przedsiębiorców obecnie rząd rozważa obniżenie stopy procentowej składki zdrowotnej do poziomu 3 proc. w 2021 roku, a następnie jej stopniowe podnoszenie do 9 proc. w kolejnych latach.

Projekt Polskiego Ładu i kompleksowej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych przewiduje wprowadzenie ulgi dla osób osiągających przychody z tytułu szeroko pojętego stosunku pracy. Ulga nie będzie jednak przysługiwała osobom osiągającym przychody z tytułu umów cywilnoprawnych czy działalności wykonywanej osobiście. Na czym polega zatem ulga podatkowa dla klasy średniej?

Odbiorcami tego rozwiązania są podatnicy zatrudniani na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Ulga polegać ma na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona będzie od poziomu rocznych przychodów. Przy czym nie chodzi o każdy rodzaj przychodów, a wyłącznie o przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy PIT czyli podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku. Prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskają przychody kwalifikowane do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w wysokości mieszącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł).

Zdania są podzielone, ale większość ekonomistów stoi na stanowisku, że ulga preferuje pracowników, natomiast dyskryminuje osoby osiągające dochody z umów cywilnoprawnych (także z działalności gospodarczej).

Wobec tego czy zostały przewidziane jakiekolwiek ulgi wobec przedsiębiorców?

Według pomysłodawców Polskiego Ładu mniejsza firma, która służy utrzymaniu przedsiębiorcy i jego rodziny, może wybrać między rozliczeniem się na zasadach ogólnych, a ryczałtem.

Ogólne zasady opodatkowania są przeznaczone dla osób, które mają rodziny, opiekują się dziećmi czy osobami starszymi. Jeśli rozliczają się w ten sposób, wówczas korzystają z:

  • 000 zł kwoty wolnej od podatku,
  • podwyższonego do 120.000 progu podatkowego,
  • a dodatkowo rozliczą się wspólnie z małżonkiem, skorzystają z ulgi na dzieci czy ulgi rehabilitacyjnej.

Mogą też korzystać z kilkunastu nowych ulg, które da firmom Polski Ład.

Polski Ład zawiera kolejne zmiany w ryczałcie, które polegają na dalszym obniżeniu stawek. Z 17 na 14% dla zawodów medycznych, tj. lekarzy, dentystów, weterynarzy, pielęgniarek, położnych czy fizjoterapeutów. Obniżka dotyczy też zawodów technicznych: architektów, inżynierów budownictwa czy rzeczoznawców budowlanych. Istnieje koncepcja zmniejszenia również stawki ryczałtu z 15 na 12 % dla informatyków, programistów i osób świadczących usługi IT.

Dla przedsiębiorców proponuje się możliwość skorzystania z tzw. ulgi na ekspansję, sprowadza się ona do możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które musi ponieść przedsiębiorstwo, aby rozszerzać swoje rynki zbytu, w tym zagraniczne. Wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone dwa razy – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi – przy czym dla celów proponowanej ulgi odliczeniu może podlegać aż 1 mln zł. Jedynym warunkiem jest wzrost sprzedaży danego towaru o 30% w ciągu dwóch lat.

Innym pomysłem są ulgi na innowacje, w tym:

  • ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R), która wspiera prace koncepcyjne nad nowym produktem; ulga na prototyp, która wspomaga przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji;
  • ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, która ułatwia konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach;
  • ulga na robotyzację, która ułatwia unowocześnienie parku maszynowego oraz zwiększenie zakresu i efektywności produkcji;
  • ulga IP-Box, czyli preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/