Praca sezonowa

10 czerwca 2021

Sezon w rolnictwie trwa. Jak zwykle wówczas, bardziej niż w innych porach roku, w gospodarstwie potrzebne są ręce do pracy. Intensywny okres trwa przez kilka miesięcy w roku i wówczas na wagę złota są pracownicy sezonowi. Wprawdzie zarówno kodeks cywilny jak i kodeks pracy nie znają definicji pracownika czy umowy sezonowej, ale pojęcie takie pojawiło się w przepisach prawnych i na tej podstawie, na wniosek pracodawcy, zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców wydawane są przez starostę. Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych, w sektorach takich, jak: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu z 8.12.2017 r.

Uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy obywateli wszystkich państw spoza UE i EOG, chodzi zatem o m.in. takie kraje, jak:

1) Republika Armenii;

2) Republika Białorusi;

3) Republika Gruzji;

4) Republika Mołdawii;

5) Federacja Rosyjska;

6) Ukraina.

Jaka jest procedura wydawania zezwolenia?

Pracodawca może starać się o zezwolenie na pracę sezonową zarówno dla cudzoziemca, który jest już w Polsce i posiada tytuł pobytowy umożliwiający wykonywanie pracy w Polsce (np. wizę) - z wyjątkiem wiz wydanych w celach:

  • turystycznym (01),
  • korzystania z ochrony czasowej (20) lub
  • przyjazdu ze względów humanitarnych (21)),

- jak i dla cudzoziemca, który dopiero będzie ubiegał się o wjazd do Polski - na podstawie wizy w celu wykonywania pracy sezonowej, bądź w ramach ruchu bezwizowego w związku z pracą sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli:

  • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2.

W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie dopiero starał się o wjazd do Polski w celu świadczenia pracy sezonowej, pracodawca przekazuje takiej osobie zaświadczenie o wpisie przez starostę wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Zaświadczenie to służy cudzoziemcowi jako podstawa do starania się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy sezonowej lub w przypadku, gdy cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym, służy jako potwierdzenie celu wjazdu na terytorium RP. Wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową jest ważny tylko 120 dni – jeżeli w tym okresie starosta nie otrzyma potwierdzenia, że cudzoziemiec podejmie pracę w późniejszym terminie, umorzy postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenie na pracę sezonową starosta wydaje po przyjeździe cudzoziemca - pracodawca informuje powiatowy urząd pracy o tym fakcie, przedstawia kopię wymaganych stron paszportu cudzoziemca oraz podaje jego adres zamieszkania na terytorium RP. Po poinformowaniu urzędu przez pracodawcę o przyjeździe cudzoziemca, cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Praca musi jednak być wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji, wydanym wcześniej przez urząd.

Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Wskazany jest w nim pracodawca, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczba godzin pracy w tygodniu lub miesiącu. Rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

W związku z zatrudnieniem cudzoziemca, na pracodawcy ciążą pewne obowiązki:

  • pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawienia mu jej w języku zrozumiałym dla cudzoziemca. W umowie podmiot jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w zezwoleniu;
  • pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia czy agencyjna), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca przez cały okres jego pracy).