Prawnik na wakacje: czy wiesz, że opiekun podróżujący z osobą niepełnosprawną może korzystać ze zniżek podczas wakacyjnego wyjazdu?

15 września 2020

Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności posiadają różne zniżki i przywileje, w dużej mierze jest to zależne od posiadanego stopnia niepełnosprawności, który zostaje przyznany w oparciu o kryteria ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Z kolei ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, wskazuje komu i w jakim aspekcie przysługuje zniżka do ulgowych przejazdów. W tym miejscu warto wskazać, że opiekunowi osoby niepełnosprawnej również przysługują ulgi. Przez opiekuna należy rozumieć jedną osobę pełnoletnią, która posiada prawo do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Prawo do ulg przysługuje także przewodnikom, w przypadku przewodnika osoby niewidomej – jest to osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies – przewodnik.

Ponadto, opiekunowi przysługuje prawo do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - na podstawie biletów jednorazowych, przy czym akurat w tym przypadku uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.

Jeśli nie wiesz jakie masz prawa i obowiązki, gdzie zgłosić się o pomoc i z jakiej pomocy możesz skorzystać zadzwoń do Nas pod numer telefonu 22 45 00 000 – eksperci prawni Halo Prawo, czekają na Ciebie.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r.o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, Dz.U.2018.295 t.j.