Prawnik na wakacje: odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej

3 lipca 2020

Pandemia zaskoczyła wszystkich i pokrzyżowała nasze plany, te poważniejsze i te mniej. Wielu z nas już na początku roku zakupiło wycieczki, wpłaciło zaliczkę lub całość zapłaty za upragnione wakacje. Chociaż w Polsce zostały częściowo zniesione restrykcje związane z COVID-19, to wciąż są wśród nas osoby, które boją się korzystać z usług turystycznych, zawczasu opłaconych.

Jak wygląda procedura związana z odstąpieniem od zawartej już umowy o udział w imprezie turystycznej? Czy jest to w ogóle możliwe i na jakich zasadach? Czy kwestia pandemii wpływa na tą okoliczność w szczególny sposób?

Ekspert prawny Halo Prawo wyjaśnia: .

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych z nimi usługach, podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Skutki odstąpienia mogą być natomiast zróżnicowane, w zależności od kwestii finansowych związanych z odstąpieniem. Podróżny może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz organizatora turystyki. Takie opłaty są z reguły przewidziane w umowie, ale jeśli brak jest takiego zapisu, wówczas wysokość opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Podróżny ma prawo żądać od organizatora turystyki podania i uzasadnienia wysokości opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.

Ponadto, warto wskazać, że w ustawie przewidziano możliwość odstąpienia od umowy bez konieczności ponoszenia kosztów. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, a chodzi tu o okoliczności, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej. Przykładem powyżej sytuacji może być wysoki czynnik zachorowania na COVID-19 w danym regionie, stanowiący okoliczność nadzwyczajną, uprawniającą podróżnego do odstąpienia od umowy bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. W takim przypadku podróżny nie ma prawa żądać odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Warto mieć świadomość, że odwołanie imprezy może nastąpić z powodów zainicjowanych ze strony organizatora. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu wpłat bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie, a organizator powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy w terminie w niej określonym, lecz nie później niż na:

  1. a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
  2. b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
  3. c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub

2) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy.

Pamiętajmy, że zwrot poniesionych opłat powinien zgodnie z ustawą nastąpić w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Jeśli z jakiegoś powodu, masz problem z odstąpieniem od umowy lub jakikolwiek inny – zadzwoń pod numer 22 45 00 000. Nasz adwokat lub radca prawny niezwłocznie pomoże Ci go rozwiązać.