Przerwa na papierosa

9 sierpnia 2021

Przerwa na papierosa to dość wrażliwy i budzący wiele emocji temat. Dotyczy on zarówno tych osób, które lubią w trakcie pracy puścić przysłowiowego dymka, ale także i tych pracowników, którzy z tego typu "przerw" nie korzystają. Być może musimy sięgnąć do przepisów prawa, które jednoznacznie definiują to zagadnienie, a może to na samym pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za uregulowanie przepisów dotyczących przerw na papierosa na terenie zakładu pracy?

Odnosząc się do przepisów Kodeksu Pracy niestety nie odnajdziemy jednoznacznych regulacji dotyczących przerw na papierosa. Opierając się na przepisach to w art. 134 tego kodeksu znajdziemy zapis mówiący o tym, że gdy dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi, co najmniej 6 godzin, to zatrudniony może skorzystać z przerwy, której długość wynosi, co najmniej 15 minut. Dodatkowo pracownik wykonujący pracę przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie jest uprawniony do 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy. Ustawodawca wprowadził także dodatkową opcję w art. 141 Kodeksu pracy, a mianowicie, taką, że pracodawca ma możliwość poza obligatoryjnymi przerwami wprowadzić dodatkowo 60 minutową przerwę w ciągu dnia, nie wliczaną do czasu pracy. Podczas takiej przerwy pracownik może załatwić swoje sprawy prywatne, bądź też właśnie zapalić papierosa. Należy mieć na uwadze, że w przypadku wprowadzenia takiego rozwiązania, czas pracy wydłuża się do 9 godzin.

Regulacje Kodeksu Pracy nie przyniosły nam rozstrzygnięcia dotyczącego tzw. przerw na papierosa, więc musimy odwołać się do innych przepisów. Biorąc pod uwagę przepisy art. 5 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, które jednoznacznie wskazują, że istnieje zakaz palenia w zamkniętych zakładach pracy, można to robić jedynie w miejscach do tego przeznaczonych, natomiast na chwilę obecną pracodawca nie jest zobowiązany do utworzenia na terenie firmy palarni. Można zakładać, że jeśli na terenie firmy nie ma utworzonego specjalnego pomieszczenia, to pracodawca nie zezwala na jakiekolwiek palenie papierów w obrębie zakładu. Dodatkowo, z punktu widzenia przepisów bhp czy przepisów przeciwpożarowych, jeśli pracownik przez swój nałóg mógłby narazić na jakieś niebezpieczeństwo innych współpracowników, pracodawca może nałożyć na niego karę, co jest pewnego rodzaju narzędziem w walce z paleniem papierosów w firmie. Ostatecznym i jednoznacznym rozwiązaniem zagadnienia przerwy na papierosa wydaje się być uregulowanie tej kwestii wewnętrznymi przepisami, na przykład w regulaminie pracy. Na ich podstawie pracodawca może zakazać palenia papierosów na terenie zakładu pracy, a także w jego obrębie, bądź też - zupełnie odwrotnie - może wprowadzić odpowiednim zapisem omawianą przez nas przerwę na papierosa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U.2020.1320 t.j.