Tarcza branżowa 6.0. Kto i kiedy może liczyć na pomoc?

7 stycznia 2021

Przełom roku był dla przedsiębiorców inny niż dotychczas z uwagi na restrykcje związane z epidemią i uniemożliwiające prowadzenie działalności w normalny sposób. Wiemy, że tarcza 6.0 planowana od listopada, nie mogła zostać uchwalona, a propozycje zmian i nowych rozwiązań były negocjowane przez różne strony, co oznaczało opóźnienia w kierowaniu do zainteresowanych konkretnych środków pomocowych. Nie mniej jednak w grudniu zeszłego roku weszła w życie ustawa dotycząca wsparcia dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z COVID-19. Narzędzia pomocowe, jakie zaproponowano w tzw. branżowej tarczy antykryzysowej 6.0, to:

 1. zwolnienia z ZUS,
 2. świadczenia postojowe
 3. tzw. mała dotacja w wysokości 5 tys. zł
 4. dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł. Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne.
 5. rekompensata dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Dla kogo pomoc czyli liczy się przeważające PKD:

Pomoc ma być udzielana w przypadku PRZEWAŻAJĄCEGO PKD:

 1. 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 2. 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach)
 3. 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 4. 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
 5. 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 6. 49.39.Z (pozostały transport lądowy i pasażerski)
 7. 56.10.A (restauracje)
 8. 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 9. 56.21.Z (przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych) - kod dodany w Sejmie
 10. 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 11. 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 12. 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)
 13. 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi)
 14. 59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo) kod PKD dodany w Sejmie
 15. 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)
 16. 74.20.Z (działalność fotograficzna)
 17. 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 18. 79.90A (działalność pilotów i przewodników turystycznych)
 19. 79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) - kod PKD dodany w Sejmie
 20. 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
 21. 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)
 22. 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), kod PKD dodany w Sejmie
 23. 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), kod PKD dodany w Sejmie
 24. 85.59.A (nauka języków obcych), kod PKD dodany w Sejmie
 25. 85.59. B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 26. 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 27. 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), kod PKD dodany w Sejmie
 28. 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), kod PKD dodany w Sejmie
 29. 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 30. 85.59. B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 31. 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 32. 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
 33. 86.90.D (działalność paramedyczna)
 34. 90.01.Z (działalność związana z wystawnianiem przedstawień artystycznych)
 35. 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)
 36. 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie
 37. 91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie
 38. 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
 39. 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)
 40. 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)
 41. 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 42. 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich) - kod dodany w Sejmie
 43. 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Uściślając warto wskazać odnośnie dofinansowania do miejsc pracy, że do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy uprawniony będzie nie każdy przedsiębiorca, a jedynie taki, który:

 1. nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r., z wyjątkiem gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności;
 2. nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa wart.11 lub art.13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
 3. wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne .

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, przy czym dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy jest składany w postaci elektronicznej za pomocą udostępnionego narzędzia do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy oświadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku i należy pamiętać, że zgodnie z ustaleniami wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do dnia 28 lutego 2021r.

Postojowe

Przedsiębiorcy (jednoosobowa działalność ), prowadzącemu na dzień 30 września 2020r. poza-rolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z,47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z,56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z,56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A,79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa wart.2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z,90.02.Z,90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z,96.04.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art.15zs lub art.15zua, przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Osobie nieposiadającej innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do dnia wejścia wżycie ustawy, z tytułu:

 1. działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audio-wizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 3. działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 4. usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
 5. usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach: a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji, b ) przez przewodników muzeów - uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek oto jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Zwolnienie z opłacania składki ZUS

Płatnicy z branż określonych Tarczą antykryzysową 6.0 mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Zwolnienie będzie przysługiwało, jeśli płatnik spełni następujące warunki:

 1. był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r.,
 2. przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,
 3. złoży deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku).

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. można składać od 30 grudnia 2020 r., a najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. Osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług) mogą złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek muszą być spełnione następujące warunki:

 1. umowa została zawarta między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.,
 2. łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 3. zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

ZUS udostępni wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od 30 grudnia 2020 r. Jednak będzie można go złożyć od 1 stycznia 2021 r., bo dotyczy umów zawartych od tej daty.

Dotacja

Dotacja stanowi jednorazowe wsparcie, jej wysokość nie może przekroczyć 5000 zł. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem wykonywania działalności przez okres 3 miesięcy od dnia wypłaty środków przez Powiatowy Urząd Pracy na konto przedsiębiorcy. Mogą się o nią starać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, według wyżej wskazanego PKD.

O dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 2255