Wybory do Sejmu i Senatu tuż, tuż...

20 września 2019

Wielkimi krokami zbliżają się październikowe wybory do Sejmu oraz Senatu. Dla czytelników „Strefy Wiedzy” HaloPrawo.pl przygotowaliśmy, krótki poradnik na temat praw i praktycznych możliwości oddania głosu.

Masz pytanie prawne, które należy skonsultować ze specjalistą? Nie musisz iść do kancelarii. Wystarczy, że zadzwonisz – 22 45 00 000 i skorzystasz z porady HaloPrawo.pl już za 50 zł.

Przypominamy, że prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma w wyborach do Sejmu i do Senatu obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców, przy czym wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Co do zasady jesteśmy wpisani do spisu wyborców według rejestru stale zamieszkałych na obszarze obwodu głosowania, dla którego sporządza się spis wyborców. Figurujące dane w rejestrze wyborców są z urzędu przenoszone do spisu wyborców. Zatem jeśli chcemy dokonać pewnych modyfikacji warto zapoznać się z poniższymi informacjami, które mają znaczenie dla wszystkich, którzy chcą oddać swój głos w nadchodzących wyborach.

Dopisanie do spisu wyborców

Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa. W takiej sytuacji, wyborca nie może znajdować się jednocześnie na dwóch listach wyborczych, stąd istnieje konieczność aktualizacji pierwotnej listy, obowiązek ten nie obciąża organ administracji a nie wyborcę.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Istnieje również możliwość zwrócenia się do urzędu o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, jeśli akurat niewiemy gdzie będziemy przebywać na terenie RP.

Głosowanie za granicami kraju

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula.

Głosowanie korespondencyjne

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. zgłoszenie, o którym mowa w § 1, może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wyborca niepełnosprawny głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Głosowanie przez pełnomocnika

Ustawodawca przewidział również możliwość głosowanie przez pełnomocnika, ale mogą to tylko uczynić wyborcy niepełnosprawni i te ci wyborcy, którzy ukończyli 75 lat. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w jednostkach, takich jak np. szpitale, domy opieki, areszty śledcze oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów.

Głosowanie przez Internet

Niestety… ta opcja jest wciąż niedostępna w Polskich warunkach. Jedyne, co możemy wykonać dzięki połączniu z siecią to złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców gminy poprzez profil zaufany. Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urzędnik podejmie w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

HaloPrawo.pl – skorzystaj teraz, zapłać później. Dostępne porady prawne: www.haloprawo.pl