Wypadek przy pracy

25 sierpnia 2021

Podobno najwięcej wypadków przy pracy przytrafia się osobom młodym, niedoświadczonym na danym stanowisku pracy oraz takim, które gubi codzienna rutyna i wieloletnia praktyka. Niemniej jednak, takie zdarzenie może przytrafić się każdemu pracownikowi. Sprawdźmy jak wypadek przy pracy definiują przepisy prawa oraz jakie rozróżniamy typy wypadków?

Zacznijmy od terminu, gdzie w myśl art. 3 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy zostało uznane nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Do zakwalifikowania pewnej okoliczności jako wypadku przy pracy muszą zostać spełnione określone warunki, a mianowicie wypadek musi mieć miejsce podczas lub w związku z wykonywaniem czynności lub poleceń służbowych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Dodatkowo, w ustawie została zawarta informacja dotycząca zdarzenia traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, dotyczy ona pracownika, który uległ wypadkowi: w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określonych powyżej chyba, że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony oraz przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu oraz miało miejsce podczas na przykład: uprawiania sportu, w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe, w trakcie wykonywania odpłatnej pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pełnienia mandatu posła lub senatora pobierającego uposażenie, wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi, a także odbywania służby zastępczej.

Rozróżniamy kilka rodzajów wypadków przy pracy, a mianowicie: wypadek śmiertelny, którego skutkiem jest śmierć pracownika. Za wypadek śmiertelny uznaje się również ten, na skutek którego pracownik zmarł w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od momentu zdarzenia. Kolejną kategorią jest ciężki wypadek przy pracy czyli taki, w wyniku którego nastąpiły ciężkie urazy ciała zatrudnionego, na przykład utrata wzroku, słuchu, zdolności rozrodczej. Do ostatniego typu wypadku przy pracy zaliczamy wypadek zbiorowy czyli taki, w którym biorą udział co najmniej dwie osoby.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz.U.2019.1205 t.j.