Kupujesz przez internet? Sprawdź 10 rzeczy, które musisz wiedzieć!

23 kwietnia 2018

Jak mówiła Marylin Monroe – „Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy". Jednak wstrzymaj się na moment! Przed wpadnięciem w wir zakupów internetowych poznaj wskazówki, porady prawne przygotowane przez ekspertów HaloPrawo.pl.


Przede wszystkim – regulamin sklepu internetowego
Sprzedający będący przedsiębiorcą powinien nieodpłatnie udostępnić Ci regulamin sklepu internetowego przed zawarciem umowy. Pamiętaj nie jesteś związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały Ci udostępnione.


Reklamacja nie jest straszna
Jeśli zgłaszasz reklamację, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić Ci odpowiedzi na nią w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie uważa się, że uznał reklamację.

Jasne (że) płatności
Jeżeli umowa zawierana przez internet, nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty za towar, natomiast przedsiębiorca ma obowiązek przedstawić Ci w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem zamówienia – informacji, w których mowa w między innymi o wszystkich należnościach jakie zobowiązany będziesz zapłacić.

Potwierdzasz, że potwierdziłeś umowę?
Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy.

Obowiązek potwierdzenia zawarcia umowy
Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu - najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Masz czas na odstąpienie od umowy
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Sposób odstąpienia od umowy
Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, albo przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Zwrot należności
Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Ważne wyjątki
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi przykładowo w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, albo w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; albo w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Tylko powyżej 50 PLN
Ustawa wskazuje szereg uprawnień, ale nie stosuje się jej uregulowań np. do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

Pamiętaj masz swoje prawa, które warto walczyć. Nieuczciwych przedsiębiorców warto zgłaszać do Rzecznika UOKiK. Natomiast jeśli chciałbyś skorzystać z usługi HaloPrawo dla Ciebie i otrzymać poradę prawną przez telefon od profesjonalnego prawnika zadzwoń do HaloPrawo.pl – tel. 22 45 00 000.