Zawieszenie działalności firmy – kiedy jest możliwe?

16 kwietnia 2021

Zmagamy się w Polsce z trzecią już falą koronawirusa, realnie walka ta trwa od marca ubiegłego roku. W zależności od wzrostów lub spadków liczby zachorowań wprowadzane są zmiany dotyczące funkcjonowania różnych sektorów gospodarki - zarówno w określonych regionach, jak i na terenie całego kraju. Wiele branż zmaga się z kryzysem. W czasie pandemii ucierpiały zarówno duże firmy jak i „mali” przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Zapewne niektórzy z nich rozważają kwestię czasowego zawieszenia działalności pozwalającego im zredukować koszty utrzymania firmy. Jakie warunki należy spełnić, aby doszło do zawieszania? Jak długo może trwać takie zawieszenie? Czy każdy przedsiębiorca może skorzystać z takiej możliwości?

Otóż zawiesić działalność mogą podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Za pracownika nie jest uznana osoba zatrudniona w oparciu o umowę zlecenia czy dzieło. Według tego kryterium do grona pracowników nie są zaliczane osoby przebywające na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym. Wniosek o zawieszenie działalności mogą składać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także działający jako spółka cywilna, osobowa, kapitałowa czy też fundacja. W celu skutecznego zawieszenia działalności dla spółki cywilnej niezbędne jest dopełnienie formalności przez wszystkich wspólników.

W przypadku chęci skorzystania z tego typu tymczasowego rozwiązania jakim jest zawieszenie działalności, należy złożyć formularz CEDIG-1 uzupełniony o wpis informujący o zawieszeniu działalności gospodarczej. Sporządzony wniosek należy złożyć w urzędzie miasta bądź gminy, a można to zrobić na kilka sposobów: zdalnie - przez internet, osobiście, przez pełnomocnika, bądź też listownie. W sytuacji gdy przedsiębiorca składa taki wniosek przez pełnomocnika lub tradycyjnie czyli pocztą, wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzonym notarialnie. W przypadku dokonywania takiej czynności elektronicznie, wniosek powinien być potwierdzony certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Okres, na jaki może zostać zwieszona działalność przedsiębiorcy, z reguły kształtuje się w przedziałach czasowych od miesiąca do dwudziestu czterech miesięcy. Nie może on być krótszy niż 30 dni, jednak w niektórych okolicznościach może ulec wydłużeniu. Wydłużenie okresu zawieszenia działalności może mieć miejsce w pewnych szczególnych okolicznościach. W sytuacji, gdy przedsiębiorca posiada pod opieką dziecko przed ukończeniem 6 roku życia i prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy okres zawieszenia działalności może ulec wydłużeniu do trzech lat. W przypadku, gdy właściciel firmy zajmuje się dzieckiem niepełnosprawnym przed ukończeniem przez nie 18 roku życia i prowadził działalność również przez minimum 6 miesięcy, wówczas okres zawieszenia działalności może wynieść nawet 6 lat.

Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja. Jeżeli wniosek zawiera jakieś błędy, przedsiębiorca proszony jest o ich skorygowanie w ciągu 7 dni.

Instytucja zawieszenia działalności może być dobrym rozwiązaniem dla chwilowych problemów z płynnością finansową czy też brakiem popytu na pewnego rodzaju usługi. Taki ruch pozwoli na „przeczekanie” gorszych momentów, z którymi zmagają się obecnie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U.2021.162 t.j.