Zgłoszenie do obowiązkowego ubezpieczenia

3 lipca 2019

Zgodnie z przepisami prawa istnieje możliwość zgłoszenia członka rodziny (w tym męża) do obowiązkowego ubezpieczenia. Co warto wiedzieć w temacie zgłoszeń do ubezpieczenia – sprawdźcie odpowiedzi ekspertów prawnych HaloPrawo.pl na najczęstsze pytania.

Polecamy HaloPrawo.pl! Szybkie, profesjonalne i bezpieczne porady prawne przez telefon. Zadzwoń 22 45 00 000 i korzystaj z usług prawnych już za 50 PLN.

Kogo ubezpieczony może zgłosić do ubezpieczenia?

  • swoje dziecko, dziecko męża lub żony, dziecko przysposobione, swojego wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do skończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.
  • swojego męża lub swoją żonę,
  • wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy pozostają z nie we wspólnym gospodarstwie domowym.

W jakich sytuacjach ubezpieczony może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny?

W przypadkach, jeśli członek rodziny:

  • nie ma obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, bezrobotny itp.,
  • nie ma prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

Czy istnieje obowiązek nakładający, do zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia, jeśli ten nie posiada takiego tytułu?

Tak, istnieje obowiązek, aby zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie posiadają takiego ubezpieczenia. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. (Zgodnie z art. 67 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, z wyłączeniem.)

Ustawodawca posługuje się wyrażeniem obowiązku a nie uprawnienia. Jak wynika z praktyki, ZUS wzywa osoby ubezpieczone np. żonę do zgłoszenia nieubezpieczonego męża.

Co grozi osobie, która nie chce z różnych przyczyn wypełnić obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego?

Orzekanie w sprawach, o tych następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Stąd niezgłoszenie członka rodziny pomimo zaistnienia obowiązku może wiązać się z konsekwencjami prawnymi i odpowiedzialnością karną.

Zgodnie z art. 193 tej samej ustawy, to:

1) nie zgłasza wymaganych przepisami ustawy danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek na ubezpieczenie zdrowotne albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,

1a) nie dokonuje w terminie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego,

  • podlega karze grzywny..

Gdy masz problem prawny nie czekaj na jego nieprzyjemne konsekwencje. Porozmawiaj ze specjalistą HaloPrawo.pl i poznaj swoje prawa. Porad prawnych udzielają wyłącznie adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi. HaloPrawo.pl – 22 45 00 000.