Zwrot kosztu okularów pracownika to obowiązek firmy

29 marca 2021

Do obowiązków pracodawcy należy kierowanie pracownika na badanie wstępne, okresowe oraz kontrolne. Lekarz medycyny pracy dopuszczający pracownika do wykonywania pracy odnotowuje w dokumentacji informację dotyczącą stosowania okularów korekcyjnych. Na podstawie takiego zaświadczenia pracodawca zobowiązany jest do refundacji kosztów związanych z zakupem okularów. Oczywiście by pracownik mógł skorzystać z takiego zwrotu środków, musi być dodatkowo spełnionych kilka warunków.

W pierwszej kolejności refundacja kosztów związanych z zakupem okularów do korekcji wzroku dotyczy pracowników, którzy podczas wykonywania pracy spędzają połowę dobowego wymiaru czasu pracy przed monitorem ekranowym (4 godzinny fragment dnia pracy). Dodatkowo należy wspomnieć, że ze względu na pandemię część pracodawców zdecydowała się na prowadzenie działalności w formie zdalnej czyli przy pomocy laptopów. Jeśli etatowiec świadczy pracę w takiej właśnie formule, również ma prawo do refundacji kosztów za okulary korekcyjne.

Z punku widzenia pracodawcy ważną informacją jest to, iż nie jest on zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z zakupem okularów korekcyjnych w sytuacji, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki przy użyciu monitora ekranowego: w kabinie kierowców oraz w kabinach sterowniczych maszyn i pojazdów, z użyciem systemów komputerowych na pokładach środków transportu, z użyciem systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego, z użyciem systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy, z użyciem kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów, z użyciem maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.

Drugą kwestią związaną z refundacją jest jej częstotliwość. Pytanie brzmi: co jaki czas pracodawca jest zobowiązany partycypować w kosztach zakupu okularów korekcyjnych? W tej materii nie ma żadnych jednoznacznych przepisów wskazujących na konkretne przedziały czasowe, po których upływie pracownik mógłby liczyć na zwrot środków. Z reguły refundacja ma miejsce w związku z przeprowadzeniem badań lekarskich pracownika, powiązanych z wystawieniem zaświadczenia przez lekarza medycyny pracy.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest kwota refundacji. Czy pracodawca jest zobowiązany do pokrycia całości kosztów związanych z zakupem okularów korekcyjnych, czy też tylko ich części? Istnieje oczywiście wiele rodzajów oprawek i szkieł, w różnych przedziałach cenowych. Nie oznacza to jednak, że pracodawca ma obowiązek pełnego zwrotu kosztów za okulary, których koszt wynosi na przykład 2,000 złotych. Otóż ogólnie należałoby przyjąć, że pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów za okulary korekcyjne w takim wymiarze, aby spełniały one podstawowe normy tego typu przedmiotu.

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości pracodawcy tworząc regulaminy pracy często umieszczają w nich informację dotyczące kwoty refundacji za okulary korekcyjne.

Podstawa prawna:

  • 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 nr 148 poz. 973) oraz art. 207, §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019, poz. 1040, z późn. zm.)