Okres ochronny w pracy dla seniorów

19 sierpnia 2019

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Ramy prawne

Obecnie, w Polsce wiek emerytalny dla mężczyzn wynosi 65 lat, a dla kobiet 60 lat. Okres ochronny odpowiednio dla mężczyzn zaczyna się w wieku 61 lat, zaś dla kobiet w wieku 56 lat. Ważne, aby umowa o pracę była zawarta na czas nieokreślony, ponieważ umowy zawierane na czas określony ulegają zakończeniu po czasie na jaki zostały podpisane i może mieć to miejsce właśnie w czasie trwania okresu ochronnego. Nie jest istotne jednak, czy umowa jest na cały etat, czy na pół, czy w innym wymiarze.

Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy?

Należy także zwrócić uwagę na terminy, które są istotne w odniesieniu do kwestii wypowiedzenia umowy, bo czym innym jest moment wypowiedzenia, a czym innym jest data rozwiązania umowy. Pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem w okresie trwania okresu ochronnego, jeśli wypowiedzenie zostało wręczone nawet na 1 dzień przed osiągnięciem tego okresu.

Zmiany – OK, ale tylko na plus

Pracodawca w okresie trwania okresu ochronnego nie może zmieniać warunków pracy i pracy pracownika, chyba że ma być to korzystniejsze dla zatrudnionego. Wypowiedzenie dotyczące warunków poborów i pracy może mieć zastosowanie, gdy stało się to niezbędne z przyczyn dotyczących wprowadzenia nowych warunków wypłaty honorarium i jest ono tożsame dla wszystkich pracowników w danej firmie.

Gdy pracownik nie jest fair

Okres ochronny pracownika w czasie przedemerytalnym jest pewnego rodzaju „bonusem”, ale nie oznacza to, że może bezkarnie lekceważyć swoje powinności w pracy. Gdy ma miejsce taka sytuacja pracownik może zostać pozbawiony pracy w wyniku zwolnienia dyscyplinarnego za uchybienia dotyczące ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Dodatkowo, rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia z wyłącznej winy pracownika może nastąpić także w wyniku utracenia uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy, popełniania przestępstwa, które uniemożliwia dalsze kontynuowanie zatrudnienia.

Pracodawca, który jednak wypowie umowę o prace pracownikowi w czasie trawa okresu ochronnego powinien liczyć się z odwołaniem od tej decyzji byłego zatrudnionego na podstawie art. 264 k.p.

Wyjątki od reguły

Pracodawca w myśl przepisów może wypowiedzieć umowę o pracę w okresie ochronnym między innymi w przypadku - gdy pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz w okolicznościach, kiedy dochodzi do ogłoszenia upadłości, lub likwidacji zakładu pracy.