To, co warto wiedzieć o telepracy

12 listopada 2019

Telepraca to coraz chętniej wybierana forma wykonywania pracy. Warto dowiedzieć się o niej więcej, aby w pełni wykorzystać możliwości, które ze sobą niesie.

HaloPrawo.pl - skorzystaj teraz, zapłać później. Tel. 22 45 00 000 Porady prawne - zawsze pod ręką (www.haloprawo.pl)

Na wstępnie należałoby określić czym jest telepraca i w jaki sposób definiuje się telepracownika? Ten rodzaj pracy głównie charakteryzuje fakt, że może być ona wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Telepracownikiem, jest pracownik, który wykonuje pracę w powyżej określonych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Ze względu na swoją specyfikę w ten sposób mogą świadczyć pracę np. dziennikarze, graficy, artyści.

Główne zalety i… wada

Zaletą tej formy zatrudnienia z punktu widzenia pracodawcy są takie czynniki jak obniżenie kosztów wynajmu lokalu, wydatków zawiązanych z przygotowaniem i utrzymaniem stanowiska pracy, jednak istotną wadą w takim systemie pracy jest brak bezpośredniej kontroli nad pracownikiem.

Formalności i umowa

Jeżeli rodzaj pracy pozwala na jej cykliczne wykonywanie w sposób zdalny można ją zawrzeć w dwojaki sposób:

  • przy nawiązywaniu stosunku pracy, czyli od początku przy zatrudnianiu pracownika umowa jest zawierana w formie telepracy lub,
  • w tarcie trwania stosunku pracy na podstawie porozumienia stron.

Również sam pracownik może na podstawie wniosku złożonego do pracodawcy starać się o wykonywanie pracy w takiej formie. Wówczas pracodawca decyduje, czy przychyla się do wniosku pracownika, czy też nie. Nie jest zobowiązany przepisami prawa do wydania pozytywnej decyzji, aczkolwiek istnieje grupa pracowników, którzy w tym zakresie posiadają pewne uprzywilejowania należą do nich między innymi pracownicy, którzy są rodzicem dziecka o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo o nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, albo dziecka o orzeczonej w różnym stopniu niepełnosprawności.

Umowa dotycząca telepracy powinna standardowo zawierać informację dotyczące: miejsca wykonywania pracy, wynagrodzenia za pracę, wymiar czasu pracy jej rodzaj, a także termin rozpoczęcia pracy.

Dodatkowe wymagania

Jeśli pracodawca zatrudnia kogoś jako telepracownika jest zobowiązany do spełniania dodatkowych warunków w związku z tą formą zatrudnienia. Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy na pracodawcy spoczywa powinność zapewnienia telepracownikowi sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, ubezpieczenia sprzętu, pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu, oraz powinien zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu, chyba że strony postanowią inaczej.

Konsultuj swoje problemy prawne ze specjalistami i po przystępnej cenie. Poznaj wszystkie możliwości HaloPrawo.pl (www.haloprawo.pl)