Konsekwencje spóźnień do pracy

23 marca 2020

Zapewne nawet najbardziej sumiennemu pracownikowi zdarzyło się choć raz w życiu spóźnić się do pracy. Większość pojedynczych spóźnień pracownika wynika na przykład z utrudnień na drodze, zmiennych warunków atmosferycznych. Jednak co w sytuacji, jeśli konkretny pracownik notorycznie nie stawia się na czas w miejscu zatrudnienia. Co może zrobić pracodawca?

Masz pytanie w zakresie prawa pracy lub innym? Chcesz niewychodząc z domy skorzystać z interwencji prawnika w Twoim imieniu? Sprawdź ofertę HaloPrawo.pl -> 22 45 00 000.

Zgodnie z zapisami kodeksu pracy na pracowniku ciąży szereg obowiązków, a jednym z nich jest wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. W myśl tych przepisów pracownik powinien zgodnie z harmonogramem pracy w określonych godzinach wykonywać swoje obowiązki i pozostawać w dyspozycji pracodawcy.

W przypadku spóźnień każdą tego typu sytuację należy weryfikować indywidualnie, aczkolwiek jednorazowe potknięcie pracownika w tej materii nie powinny pociągać za sobą konsekwencji w postaci wypowiedzenia umowy o pracę, czy też innych kar porządkowych. Jednak, gdy tego typu zachowania ze przybrałyby charakter powtarzalny – to pracodawca może sięgnąć do przysługujących mu możliwości, czyli między innymi nałożenia kary: upomnienia czy nagany. Kara nie może zostać zastosowana po upływie 2 tygodni o powzięciu informacji o naruszeniu oraz po upływie 3 miesięcy od tego zdarzenia. Kara nie może być zastosowana bez wcześniejszego wysłuchania pracownika, którego ma ona dotyczyć. Pracodawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania zatrudnionego o naruszeniu oraz o możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

Kary finansowe

W sytuacji, kiedy pracodawca uzna, że ze względu na spóźnienia chciałby wyciągnąć konsekwencje względem pracownika, a mają one dotyczyć kar finansowych, należy rozważyć, czy ma do tego rzeczywiście prawo. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może stosować karę pieniężną. Tylko powyższe przesłanki uprawniają pracodawcę do nałożenia kary finansowej.

Upływ czasu wpływa na konsekwencje

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

Zatrudniający ma prawo także adekwatnie do spóźnień pracownika obniżyć jego wynagrodzenie, gdyż terminowe rozpoczęcie świadczenia pracy należy do podstawowych obowiązków pracownika. Zatem każde spóźnienie do pracy, bez względu na jego przyczynę i długość, może powodować obniżenie wynagrodzenia należnego pracownikowi.

HaloPrawo.pl to profesjonalne usługi prawne. Zapoznaj się z ofertą na stronie www.haloprawo.pl