Świąteczne darowizny a ulgi podatkowe

14 grudnia 2018

Czas świąteczny to szczególny okres, w którym chęć niesienia pomocy innym nabiera mocniejszego znaczenia. W tym czasie liczą się choćby najmniejsze datki. Nie dotyczy to tylko stricte finansowego wsparcia, ale także zakupu konkretnych przedmiotów na rzecz potrzebujących. Warto jednak wiedzieć, co na ten temat mówi prawo podatkowe.

Z punktu widzenia podatkowego dokonywanie darowizn na rzecz potrzebujących może przynieść podwójne korzyści, raz, że zostanie spełniony dobry uczynek, czego skutki są nieocenione, a dwa, że można z tego odnieść korzyść podatkową.

Ustawodawca przewiduje bowiem ulgi, na mocy której można odliczyć określone wydatki od podstawy opodatkowania, jest ulga obejmująca kwoty wydatków dokonanych tytułem określonych w ustawie darowizn. Warto pamiętać, że odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które to darowizny zostały przeznaczone na cele określone w tej ustawie, realizowane przez te organizacje, darowizny podlegające odliczeniu to również darowizny na rzecz kultu religijnego.

Organizacje pożytku publicznego

Jak sprawdzić czy dana organizacja ma status organizacji pożytku publicznego (OPP)? Status OPP uzyskuje się na wniosek. Oznacza to, że organizacja pozarządowa zainteresowana uzyskaniem statusu musi wystąpić do Krajowego Rejestru Sądowego o jego nadanie. Sąd sprawdza, czy zostały spełnione wszystkie warunki stawiane przez ustawę, aby organizacja mogła uzyskać status OPP. Potwierdzeniem nabycia statusu OPP jest odpowiedni wpis do KRS i tam najpewniej weryfikować status takiej organizacji. Na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs można zweryfikować wpis do KRS-u oraz sprawdzić czy dana organizacja rzeczywiście ma status organizacji pożytku publicznego.

Limity odliczeń

Darowizny odliczane są w ramach przysługujących limitów. Limit stosuje się do pojedynczych darowizn, jak i ich sumy. W przypadku podatników CIT kwota odliczonych darowizn nie może przekraczać 10% dochodu uzyskanego przez taki podmiot w danym roku podatkowym. W przypadku podatników PIT limit wynosi 6%.

Uprawnienie do ulgi

Ponadto, jeśli podatnik chce skorzystać z ulgi, to musi wiedzieć, że podstawowe kryterium, zobowiązuje darczyńcę do obdarowania beneficjenta, którym jest wyłącznie organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego. Poczynienie darowizny na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Udokumentowana darowizna

Nie można zapomnieć, że darowizna i jej cel musi zostać należycie udokumentowana. Sąd Administracyjny w Warszawie, stwierdza, że Kto ofiarował pieniądze na kościół, może je odliczyć od dochodu tylko wtedy, gdy sprawozdanie obdarowanego pozwala jednoznacznie zweryfikować, że darowiznę wykorzystano na cele. Dowodami potwierdzającymi dokonanie darowizny na rzecz parafii mogą być pokwitowanie otrzymania darowizny i sprawozdanie co do rozdysponowania otrzymanych środków.

Fakt odliczenia darowizn trzeba ponadto wykazać w zeznaniach rocznych i w załącznikach do nich.

Pamiętaj, jeśli masz problem prawny lub prawno-podatkowy zawsze warto omówić go ze specjalistą. Skorzystaj z pomocy HaloPrawo.pl (22 45 00 000) i uzyskaj telefoniczne wsparcie prawne już za 50 PLN.