Strefa wiedzy

Prawa dziecka - zespół zorganizowanych norm i praw mających na celu ochronę interesów najmłodszych jednostek społeczeństwa. Prawa dziecka uregulowane są między innymi w Konstytucji art. 72 Konstytucji zapewniający ochronę praw dziecka. Każdy z nam ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej mają prawo do opieki i pomocy władz publicznych. Konwencja o Prawach Dziecka definiuje dziecko wskazując je jako każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka zyska ono wcześniej pełnoletniość. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka wskazuje że dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości. Prawa dziecka dzielimy na prawa osobiste ( prawo do życia, do rozwoju, do informacji), prawa polityczne lub publiczne ( prawo do wyrażania własnych poglądów, do uczestnictwa w stowarzyszeniach), prawa socjalne ( prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do odpoczynku, do opieki zdrowotnej), prawa ekonomiczne ( prawo do nauki, ochrona pracy podejmowanej  czy to w ramach obowiązku nauki czy wakacyjnego zarobku).

Powiązane tagi