Czym jest Pracowniczy Plan Kapitałowy?

21 stycznia 2019

Jakich dotyczy środków i czy podlegają one dziedziczeniu? Sprawdź najważniejsze informacje o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

Jeśli masz pytanie lub problem prawny - skorzystaj z telefonicznej porady prawnej HaloPrawo.pl już od 50 PLN

PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w szczegółowo określone ustawie. Zasadniczo środki zgromadzone stanowią własność uczestnika. Wprowadzany mechanizm oszczędzania w ramach PPK będzie istotnym instrumentem gromadzenia własnych oszczędności poszczególnych uczestników PPK w celu wykorzystania po zakończeniu przez nich aktywności zawodowej. W skrócie PPK ma służyć jako dobrowolny system długoterminowego oszczędzania.

Kogo dotyczy i kto ma obowiązek jego prowadzenia?

PPK zakłada się dla zatrudnionych pracowników, przy czym Podmiot zatrudniający nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70. rok życia. Również podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, wyłącznie na jej wniosek. Podmiot zatrudniający jest obowiązany do poinformowania osoby zatrudnionej, o możliwości złożenia wniosku.

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której, jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, Uczestnik PPK może jednak zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.

Zakłada się, że Pracownicze Plany Kapitałowe PPK będą wprowadzane etapami. kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Już od 1 stycznia bieżącego roku ustawa PPK zaczęła obowiązywać, ale pracodawcy będą mieli czas na przygotowanie się do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Harmonogram przystępowania firm do PPK:

  • zatrudniających powyżej 250 osób (3,3 mln) - 1 lipca 2019
  • od 50 do 249 osób (2 mln) - 1 stycznia 2020
  • od 20 do 49 osób (1,1 mln) - 1 lipca 2020
  • pozostali (5,1 mln) - 1 stycznia 2021

Wpłaty dokonywane do PPK

Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK finansują wpłaty podstawowe z własnych środków. Wysokość wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych określa się procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK. uczestnik PPK może w deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu zadeklarować finansowanie przez siebie wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej. Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia. Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK.

Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

Dziedziczenie środków zgromadzonych na PPK

Środki zgromadzone na pracowniczych planach kapitałowych podlegają dziedziczeniu. Uczestnik PPK może wskazać, w formie pisemnej, wybranej instytucji finansowej imiennie jedną osobę lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać, środki zgromadzone na jego rachunku PPK. jeżeli zgodnie wskazano kilka osób, a nie oznaczono ich udziału w otrzymywanych przez nie środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe.

Uczestnik PPK może w każdym czasie zmienić wskazanie dotychczasowej osoby wskazując zamiast lub oprócz osób, inne osoby, które jako osoby uprawnione mają otrzymać po jego śmierci, środki zgromadzone na jego rachunku PPK, lub oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w tych środkach, albo odwołać poprzednie wskazanie, nie wskazując innych osób.

Wskazanie osoby, która jako osoba uprawniona ma otrzymać środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK po jego śmierci, staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią uczestnika PPK. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że uczestnik PPK zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

Warto pamiętać, że nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego planu kapitałowego, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), są zwolnione z opodatkowania w myśl ustawy o spadkach i darowiznach.

Potrzebujesz więcej porad prawnych, aby rozwiązać swoje problemy? Nie czekaj! Zadzwoń do HaloPrawo.pl! -> 22 45 00 000. Porada prawna przez telefon tylko 50 PLN dla Klientów Indywidualnych lub 85 PL dla Przedsiębiorców.