Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka

17 lutego 2020

Często rodzice zobowiązani do alimentacji sądzą, że ich obowiązek ustaje, gdy dziecko osiągnie pełnoletność. Wyjaśniamy w jaki sposób wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego regulują przepisy prawa.

Nie chcesz tracić czasu w kolejkach? Załatwimy Twoje sprawy! HaloPrawo.pl - porady prawne przez telefon oraz interwencje prawnika w imieniu klienta. Sprawdź: https://haloprawo.pl/pl/

Rodzice zobowiązani do alimentacji mogą zostać zwolnieni z tego obowiązku niezależnie od wieku dziecka w przypadku, gdy posiada ono swój własny majątek, który wystarcza na pokrycie kosztów jego utrzymania, wychowania, nauki.

Ogólną zasadą dotyczącą alimentacji jest informacja zawarta w art. 133 par.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która stanowi, że rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Ustawodawca nie określa, że obowiązek ten wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, lecz w momencie, kiedy może ono samo zapewnić sobie byt.

W myśl tego przepisu błędne jest przekonanie niektórych rodziców, że bez względu na pozostałe okoliczności z chwilą ukończe-nia przez dziecko osiemnastego roku życia są oni jakby automatycznie zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego.

Może zaistnieć sytuacja, że rodzice zobowiązani do płacenia takich świadczeń mogą się od nich uchylić w momencie, kiedy dziecko osiąga pełnoletność, jeżeli ich dopełnienie połączone jest z nadmiernym uszczerbkiem dla nich. Jednak w sytuacji, kiedy dziecko nadal kontynuuje naukę i nie jest w stanie zapewnić sobie możliwości utrzymania obowiązek alimentacyjny trwa nadal.

Dodać należy, że górna granica, czyli osiągnięcie 26 roku życia jest terminem nietrans-parentnym wynika on głównie z linii orzecz-nictwa, a każda sprawa tego rodzaju powinna być badana indywidualnie, ponieważ jak wynika z przepisów obowiązek ten może ustać dopiero w momencie osiągnięcia przez dziecko samodzielności, co jednoznacznie nie wyznacza osiągniecie przez nie 26 lat.

Weryfikacja samowystarczalności
Dla jednych może być to wiek 19 lat i ukończenie szkoły zawodowej, kiedy uzyskują wykształcenie w konkretnych fachu, a dla innych może to być osiągnięcie tytułu doktora. Nie oznacza to jednak, że dziecko może w nieskończoność otrzymywać alimenty i to właśnie analizuje sąd podczas postępowania.

W przypadku, gdy dziecko wykazuje brak postępów w nauce, nie zdaje egzaminów, czy też zmienia kierunki studiów może to być przesłana do zaprzestania wypłaty alimentów na jego rzecz. Sąd weryfikuje także poza usprawiedliwionymi potrzebami dziecka możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do ich świadczenia rodzica.

Należy wspomnieć, że rodzic, który ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka, nie może przestać ich płacić ze względu na własne opinie w tym zakresie oraz okoliczność zdania przez dziecko egzaminu dojrzałości. To sąd ostatecznie, w tym zakresie wydaje decyzję po wysłuchaniu argumentacji zarówno ze strony rodzica jak i dziecka.

Wyjątkiem jest niepełnosprawność
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli świadczenie alimentacyjne dotyczy niepełnosprawnego dziecka. Wówczas alimentacja może być bezterminowa ze względu na chorobę czy kalectwo dziecka może ono nigdy nie być w stanie utrzymać się samodzielnie.

W przypadku zawarcia związku małżeńskiego przez osobę niepełnosprawną uprawnioną do alimentacji obowiązek ten trwa na-dal, jednak w pierwszej kolejności obowiązek ten dotyczy małżonka, a w sytuacji, kiedy nie jest on w stanie uczynić mu zadość, kolejno przechodzi on na rodziców.

Wszystkie usługi prawne HaloPrawo.pl świadczone są wyłącznie przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Zadzwoń! 22 45 00 000.